Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 107 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Data ogłoszenia:2007-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 107 POZ 5

Strona 1 z 2
25.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (2007/247/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 94/375/WE z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym (1), w szczególności jej art. 3,


Prowadzone przez Fundusz operacje związane z udzielaniem gwarancji i udostępnianiem kapitału podwyższonego ryzyka nie mogą przekroczyć wartości maksymalnych określonych w art. 26 statutu lub wartości określonych przez walne zgromadzenie Funduszu. Wartości te są uzależnione od wysokości kapitału i środków własnych Funduszu. Ponieważ środki własne Funduszu ulegną wyczerpaniu w połowie 2007 r. i Fundusz nie będzie wówczas w stanie kontynuować operacji ze środków własnych, zarząd zaproponował podwyższenie nominalnego kapitału Funduszu o 50 % w wartościach nominalnych. Na posiedzeniu Rady ECOFIN w dniu 14 marca 2006 r. przyjęto sprawozdanie poświęcone propozycjom przedłożonym przez grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwaną dalej „grupą EBI”) w sprawie zwiększenia wkładu grupy EBI we wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej, które obejmowały wniosek w sprawie podwyższenia kapitału Funduszu. Na szczycie Rady Europejskiej w dniach 23–24 marca 2006 r. z zadowoleniem przyjęto propozycję grupy EBI i poproszono właściwe podmioty o podjęcie odpowiednich działań, przy uwzględnieniu końcowego porozumienia w sprawie ram finansowych na lata 2007–2013. Objęcie przez Wspólnotę nowych udziałów miałoby pozytywny wpływ na realizację strategii lizbońskiej i przyczyniłoby się do osiągnięcia celów Wspólnoty w obszarach takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje, działalność badawczo-rozwojowa, polityka regionalna oraz polityka spójności, a także rozszerzenie Unii. Przydział budżetowy w wysokości 100 mln EUR na podwyższenie kapitału Funduszu jest zgodny z końcowym porozumieniem w sprawie ram finansowych na lata 2007–2013.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kapitał statutowy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (zwanego dalej „Funduszem”) wynosił w chwili jego utworzenia 2 mld EUR i był podzielony na 2 000 udziałów o nominalnej wartości 1 mln EUR. Zgodnie z art. 7 ust. 1 statutu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (3) (zwanego dalej „statutem”) subskrybowany kapitał jest opłacony w 20 %.

(5)

(6) (2)

Zgodnie z decyzją 94/375/WE Wspólnota reprezentowana przez Komisję objęła 600 udziałów Funduszu o nominalnej wartości 600 mln EUR, z których wpłaconych zostało 120 mln EUR.

(1) Dz.U. L 173 z 7.7.1994, str. 12. (2) Opinia wydana 29 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 173 z 7.7.1994, str. 1. Statut zmieniony dnia 19 czerwca 2000 r. przez walne zgromadzenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (Dz.U. C 225 z 10.8.2001, str. 2).

(7)

L 107/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2007

(8)

Udziałowcy Funduszu będą według własnego uznania obejmować nowe udziały w ciągu czterech lat – od roku 2007 do roku 2010 – z uwzględnieniem interesów instytucji finansowych oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jak również ograniczeń budżetowych Wspólnoty. Cena nowych udziałów będzie ustalana corocznie na podstawie uzgodnionej przez udziałowców Funduszu formuły określającej wartość aktywów netto.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 107 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 8 z 200725.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/248/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L107 - 7 z 200725.4.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów

 • Dz. U. L107 - 3 z 200725.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L107 - 1 z 200725.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.