Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 10

Strona 10 z 12

Jednak ich skutki na całkowity obrót tego importera będą mimo to ograniczone, ponieważ deski do prasowania i zapasowe pokrycia na nie stanowią łącznie około 30 % jego całkowitego obrotu. Ponadto skutki te będą częściowo uzależnione od wyników tego importera w zakresie wywozu, ponieważ prowadzony przez niego powrotny wywóz produktu objętego postępowaniem nie jest bez znaczenia i nałożenie środków nie powinno mieć na niego wpływu.

(59)

(54)

(60)

(55)


(56)

26.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/19

(61)

W tym kontekście, z uwzględnieniem motywów od 152 do 156 rozporządzenia tymczasowego oraz motywów od 52 do 54 powyżej, w odniesieniu do wpływu środków antydumpingowych na sytuację niepowiązanych importerów desek do prasowania we Wspólnocie stwierdza się ostatecznie, co następuje: i) importerzy byliby prawdopodobnie narażeni na nieco większe obciążenia niż sprzedawcy detaliczni; ii) sytuacja niektórych importerów mogłaby w konsekwencji ulec istotniejszym zmianom; niemniej jednak iii) negatywny wpływ środków z reguły nie byłby decydujący dla ich działalności, a jego skala nie byłaby nieproporcjonalnie duża w stosunku do spodziewanych korzyści dla przemysłu wspólnotowego.

typu produktu. Dlatego też koszt produkcji w podziale na typy produktów można ustalić jedynie na podstawie rzeczywistych cen stosowanych przez poszczególnych producentów ze Wspólnoty, skorygowanych o rzeczywisty ogólny zysk zrealizowany przez tych producentów na sprzedaży produktu podobnego w OD. Zważywszy że marża zysku przemysłu wspólnotowego została skorygowana, jak to wyjaśniono w motywie 44 powyżej, poziom usuwający szkodę został odpowiednio zmieniony.

(64)

5. Wnioski dotyczące interesu Wspólnoty

(62)

Należy przypomnieć, że ceny importowe chińskich współpracujących producentów eksportujących zostały skorygowane w sposób przedstawiony w motywie 42 powyżej. W związku z tym zmianie uległ również poziom usuwający szkodę w odniesieniu do tych eksporterów.

Przedstawiona powyżej dodatkowa analiza dotycząca interesu konsumentów i niepowiązanych importerów we Wspólnocie nie spowodowała zmiany tymczasowych wniosków w tym względzie. Nawet jeśli w niektórych przypadkach cały ciężar środków zostałby przerzucony na konsumentów, to negatywne skutki finansowe w ich przypadku byłyby w każdym razie nieznaczne. Potwierdzono również, że niekorzystny wpływ środków na niektórych importerów nie miałby decydującego znaczenia dla ich działalności. Na tej podstawie uznaje się, że wnioski w zakresie interesu Wspólnoty, zawarte w motywach od 157 do 162 rozporządzenia tymczasowego, nie ulegają zmianie. Wobec braku innych uwag, zostają one niniejszym ostatecznie potwierdzone.

(65)

Wobec braku innych uwag dotyczących poziomu usuwającego szkodę, motywy od 164 do 166 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

2. Forma i poziom środków

(66)

W świetle powyższego oraz zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, należy nałożyć ostateczne cło antydumpingowe w wysokości ustalonych marginesów dumpingu, ponieważ ustalono, że w przypadku wszystkich producentów eksportujących objętych postępowaniem poziom usuwający szkodę jest wyższy od marginesów dumpingu.

G. OSTATECZNE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(67)

Na podstawie powyższych ustaleń, stawki ostatecznych ceł dla ChRL i Ukrainy są następujące:

1. Poziom usuwający szkodę

(63)

Skarżący twierdzili, że tymczasowo ustalony poziom eliminujący szkodę nie jest wystarczający do rzeczywistego usunięcia szkody wobec przemysłu wspólnotowego. W szczególności twierdzono, że: a) marża zysku przed opodatkowaniem, zastosowana w obliczeniach, jest niższa niż poziom marży, którego można zasadnie oczekiwać w warunkach normalnej konkurencji; oraz b) koszt produkcji obliczony przez Komisję w celu ustalenia poziomu usuwającego szkodę nie odzwierciedla rzeczywistego kosztu produkcji różnych rodzajów produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.