Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 4

Strona 4 z 12

(25)

(22)

Wobec braku innych uwag dotyczących wartości normalnej w odniesieniu do jedynego ukraińskiego producenta eksportującego, ustalenia zawarte w motywach od 47 do 49 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

Inny producent eksportujący z ChRL twierdził, że jego sprzedaż do WE dokonywana poprzez powiązane z nim przedsiębiorstwo handlowe mające siedzibę w Hongkongu nie powinna zostać pominięta. Przedsiębiorstwo to ponowiło swoje wcześniejsze żądanie, aby tej sprzedaży nie wykluczać z obliczeń cen eksportowych, ale nie było w stanie przedstawić żadnych nowych sprawdzalnych informacji ani wyjaśnień. Nie było ono w stanie wykazać, że zgłoszone przez niego ceny eksportowe stosowane wobec niezależnych klientów we Wspólnocie zostały rzeczywiście zapłacone. Ponadto zakupy dokonywane przez wspomniane przedsiębiorstwo handlowe z Hongkongu nie były zgodne z jego zbadanymi księgami rachunkowymi. Wobec tego przedstawione zastrzeżenie zostaje odrzucone.


(26)

3.3. Ustalenie wartości normalnej w kraju analogicznym

(23)

Jeden z importerów twierdził, że informacje uzyskane od zaledwie jednego producenta w Turcji, kraju analogicznym, nie są wystarczające do określenia wartości normalnej i że wobec tak niedostatecznych podstaw nie należy nakładać ceł antydumpingowych. W tym względzie zwraca się uwagę, że rozporządzenie podstawowe, a w szczególności jego art. 2 ust. 7, nie wyklucza nałożenia środków w przypadku niskiej współpracy lub braku współpracy ze strony producentów w krajach analogicznych. Należy jednak dodać, że dla zapewnienia jak największej dokładności ustaleń Komisja mimo to porównała informacje pozyskane od jedynego współpracującego producenta w kraju analogicznym z informacjami uzyskanymi od innego tureckiego producenta oraz od jednego producenta w Stanach Zjednoczonych, który nie współpracował w pełni w toku dochodzenia, ale zgodził się przedstawić pewne informacje o cenach, kosztach i wielkości sprzedaży, a także od przemysłu wspólnotowego. Porównanie to potwierdziło, że dane pochodzące od współpracującego producenta tureckiego stanowią odpowiednią i zasadną podstawę do określenia wartości normalnej. W związku z tym przedstawiony argument zostaje odrzucony. Wobec braku innych uwag w tym zakresie, motywy od 50 do 52 rozporządzenia tymczasowego zostają potwierdzone.

Ten sam podmiot twierdził, że przy obliczaniu cen eksportowych Komisja powinna była zastosować własne kursy wymiany walut. W tym względzie zwraca się uwagę, że przedsiębiorstwo to zgłosiło wszystkie swoje transakcje z poszczególnych miesięcy z zastosowaniem kursu wymiany z pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Zastrzeżenie zostaje odrzucone, ponieważ miesięczny średni kurs wymiany, zastosowany przez Komisję w jej obliczeniach, trafniej oddaje rzeczywistą sytuację, eliminując efekt zastosowania stałego kursu z jednego dnia do przeliczania wartości transakcji, które miały miejsce w ciągu całego miesiąca.

(27)

Przemysł wspólnotowy twierdził, że ceny eksportowe zgłoszone przez współpracujących producentów eksportujących, szczególnie przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w motywie 69 rozporządzenia tymczasowego, są błędne. Jednak dowody przedstawione w tym względzie były albo nieadekwatne, albo niesprawdzalne, albo też nie wykazywały żadnych rozbieżności. Zarzuty te uznaje się zatem za bezzasadne.

(28)

Wobec braku innych uwag w tym zakresie, motywy od 53 do 58 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

26.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/15

4.2. Ukraina

(29)

Po nałożeniu środków tymczasowych władze Ukrainy oraz jedyny ukraiński producent eksportujący twierdziły, że przy określaniu ceny eksportowej nie należy odliczać kosztów SG&A i zysku przedsiębiorstwa powiązanego, ponieważ w tym przypadku art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.