Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 5

Strona 5 z 12

9 rozporządzenia podstawowego nie ma zastosowania. Argumentowano, że art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego ma zastosowanie jedynie do importerów powiązanych zlokalizowanych we Wspólnocie, ponieważ dokonano w nim jasnego rozróżnienia pomiędzy „przywozem a odsprzedażą”. Jedyny ukraiński producent eksportujący poinformował, że jego przedsiębiorstwo powiązane pełni funkcję działu eksportu, a obie zainteresowane strony utrzymywały, że cena eksportowa powinna być ustalana na podstawie art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego. Twierdziły one ponadto, że jeśli to przedsiębiorstwo powiązane nie może być uznane za dział eksportu producenta eksportującego, to powinno być uznane za agenta sprzedaży.


(33)

do prasowania). W tym względzie należy zauważyć, że różne typy produktu były łączone w grupy w celu, z jednej strony, odzwierciedlenia głównych cech fizycznych oraz czynników wpływających na koszt i cenę, zaś z drugiej strony w celu umożliwienia wystarczająco reprezentatywnego dopasowania wywożonych typów produktu z typami sprzedawanymi przez współpracującego producenta tureckiego na jego rynku krajowym. W porównaniu uwzględniano następujące główne cechy: typ, wielkość, budowę blatu i materiał, z którego został wykonany, materiał, z którego wykonano nogi, obecność i rodzaj podstawy na żelazko, obecność akcesoriów, takich jak rękawnik, wieszaki na bieliznę, gniazdko elektryczne. Waga i inne kryteria przytaczane przez wspomnianego producenta eksportującego zostały pośrednio uwzględnione w ramach pewnych kryteriów wziętych pod uwagę w porównaniu (np. waga jest związana z wielkością blatu deski oraz z materiałem, z którego jest on wykonany). Wobec tego to zastrzeżenie nie może być przyjęte.

(30)

W odpowiedzi na powyższe należy zauważyć, że w przypadku sprzedaży produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty jedyny ukraiński producent eksportujący wysyłał produkt objęty postępowaniem bezpośrednio do Wspólnoty, przedstawiał faktury za każdą wysyłkę swojemu przedsiębiorstwu powiązanemu w Szwajcarii i otrzymywał odpowiednią zapłatę. Producent eksportujący pełnił zatem wszystkie funkcje eksportera. Przedsiębiorstwo powiązane w Szwajcarii negocjowało umowy sprzedaży oraz przedstawiało faktury pierwszemu niezależnemu nabywcy we Wspólnocie. Przedsiębiorstwo powiązane pełniło również wszelkie istotne funkcje w zakresie przywozu w odniesieniu do towarów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie, tzn. dokonywało odprawy celnej towarów wprowadzanych do Wspólnoty i ponosiło wszelkie koszty ich transportu do niezależnego nabywcy we Wspólnocie, a także, w odpowiednich przypadkach, ich magazynowania we Wspólnocie. W tym kontekście to przedsiębiorstwo powiązane, choć formalnie ma siedzibę poza Wspólnotą, ma numer VAT EU i prowadzi działalność m.in. poprzez swoje biura sprzedaży i kilka obiektów magazynowych we Wspólnocie. Powinno ono zatem być uznawane za podmiot pełniący funkcje powiązanego importera, jak to stwierdzono w motywie 59 rozporządzenia tymczasowego, nie zaś eksportera lub agenta sprzedaży. W związku z tym należy odrzucić to zastrzeżenie i potwierdzić wstępne ustalenia.

Po nałożeniu środków tymczasowych kilka stron zwracało się o bliższe informacje dotyczące dostosowań do wartości normalnej, zastosowanych w odniesieniu do producentów eksportujących, którym nie przyznano MET. W tym względzie należy zauważyć, że szczegółowe dokumenty informacyjne przedstawione poszczególnym współpracującym stronom zawierały wyczerpującą listę udzielonych dostosowań oraz że, podobnie jak we wszystkich przypadkach, dostosowania zostały dokonane wówczas, kiedy dowiedziono, że jest to uzasadnione. W szczególności wartość normalną ustaloną na podstawie kraju analogicznego dostosowano przez obniżenie w celu wyeliminowania wpływu: a) różnic cech fizycznych, opisanych w motywie 62 rozporządzenia tymczasowego; b) różnic w poziomie handlu, również opisanych w motywie 62 rozporządzenia tymczasowego; oraz c) różnic kosztów kredytu przyznanego w odniesieniu do rozpatrywanej sprzedaży krajowej. Nie stwierdzono innych różnic, a w związku z tym nie dokonano innych dostosowań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.