Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 7

Strona 7 z 12

Zastrzeżenie zostało zatem uznane za uzasadnione, a ceny przywozu stosowane przez współpracujących producentów eksportujących z ChRL odpowiednio skorygowano. W przypadku wszystkich pozostałych dodatkowych kosztów wspomnianych powyżej zastrzeżenie to nie mogło być przyjęte, ponieważ takie koszty dotyczą raczej konkretnych importerów i niekoniecznie są ponoszone przez pozostałych. Co więcej, koszty takie mogą być ponoszone również przez producentów wspólnotowych. Zgodnie z powyższym marginesy podcięcia cenowego w odniesieniu do dumpingowego przywozu z ChRL zostały odpowiednio skorygowane w następujący sposób:


Kraj

Podcięcie cenowe

3. Konsumpcja we Wspólnocie

(40)

ChRL

29,2 %–44,2 %

Wobec braku uwag w tym zakresie, motywy 77 i 78 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

(43)

4. Przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie

(41)

Po nałożeniu środków tymczasowych jedna ze stron, o której mowa w motywie 83 rozporządzenia tymcza-

Nie otrzymano żadnych uwag w odniesieniu do podcięcia cenowego dla Ukrainy, ustalonego na poziomie 6,6 %; poziom ten zostaje niniejszym potwierdzony. Z uwagi na brak jakichkolwiek innych uwag dotyczących przywozu dumpingowego z krajów, których dotyczy postępowanie, motywy 87 do 92 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

26.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/17

5. Sytuacja przemysłu wspólnotowego

(44)

Po nałożeniu środków tymczasowych skarżący argumentowali, że ich marża zysku w OD nie powinna obejmować nadzwyczajnych i tymczasowych obniżek wynagrodzeń kadry kierowniczej niektórych producentów wspólnotowych w OD (patrz: motyw 100 rozporządzenia tymczasowego). W celu konsekwentnego odzwierciedlenia sytuacji przemysłu wspólnotowego w okresie badanym oraz ze względu na fakt, że w tym obszarze istniały sprawdzalne dowody, żądanie to zostało przyjęte. Dane liczbowe i wstępne wnioski na temat rentowności przemysłu wspólnotowego zostały odpowiednio skorygowane w następujący sposób:

(49)

2002 2003 2004 OD

z inwestycji i przepływów pieniężnych przemysłu wspólnotowego w OD, nie spowodowały zmiany wniosków dotyczących wszystkich czynników szkody przedstawionych w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych, które potwierdzały, że przemysł wspólnotowy poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. W związku z tym, wobec braku innych uwag w tym zakresie, motywy od 108 do 110 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

E. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

Marża zysku opodatkowaniem

przed

6,8 % 100

6,4 % 94

0,7 % 10

2,1 % 31

Indeks: 2002 = 100

Po nałożeniu środków tymczasowych niektóre strony, o których mowa w motywie 134 rozporządzenia tymczasowego, ponowiły swoje twierdzenie, że przyczyny szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy leżały po jego stronie. Nie przedstawiono jednak żadnych nowych dowodów ani nowych argumentów na poparcie tego twierdzenia, dlatego też zostało ono odrzucone. W świetle powyższego i wobec braku nowych uwag w zakresie związku przyczynowego, motywy od 111 do 141 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

(50) (45)

Z powyższego wynika, że w okresie badanym rentowność przemysłu wspólnotowego uległa pogorszeniu. Marża zysku w OD była o 69 % niższa niż w 2002 r. W związku z tym dokonano korekty zwrotu z inwestycji i przepływów pieniężnych przemysłu wspólnotowego w celu uwzględnienia opisanych powyżej korekt dotyczących wynagrodzeń i zysków w OD. Skorygowane dane w poniższej tabeli wskazują na gorszą sytuację w zakresie zmian tych dwóch wskaźników szkody w OD, niż to przedstawiono w motywach 102 i 103 rozporządzenia tymczasowego:

2002 2003 2004 OD

(46)

F. INTERES WSPÓLNOTY

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.