Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 9

Strona 9 z 12

Ocena mogła zatem opierać się jedynie na porównaniu ceny dumpingowego przywozu, znanej z odpowiedzi na kwestionariusz, ze średnią ceną detaliczną, oszacowaną na podstawie informacji uzyskanych od importerów i od przemysłu wspólnotowego. Według tych informacji średnia cena detaliczna odnosi się do wszelkiej sprzedaży detalicznej we Wspólnocie i obejmuje m.in. podatek od wartości dodanej. Ustalona w ten sposób suma narzutów stosowanych przez importerów, sprzedawców detalicznych i wszelkich innych podmiotów uczestniczących w dystrybucji towarów pochodzących z dumpingowego przywozu do konsumentów wynosi około 450 %. Na koniec należy przypomnieć i potwierdzić, że narzuty poszczególnych podmiotów mogą się znacznie różnić między sobą, ale w ujęciu średnim są one znaczne, szczególnie na etapie sprzedaży detalicznej. Jeden z chińskich producentów eksportujących wysuwał argument, że konsumentom we Wspólnocie nie powinno się odbierać możliwości nabycia wysokiej jakości chińskich produktów, które sprzedawane są po najbardziej rozsądnych cenach. W tym względzie zwraca się uwagę na treść motywu 53 powyżej i motywu 59 poniżej oraz stwierdza się, że rynek wspólnotowy nie będzie pozbawiony tych produktów. Wobec braku innych uwag w tym zakresie, motywy od 147 do 150 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.


3. Interes dystrybutorów i sprzedawców detalicznych

(57)

Wobec braku uwag w tym zakresie, zwraca się uwagę na motywy od 52 do 54 powyżej oraz potwierdza się niniejszym motyw 151 rozporządzenia tymczasowego. 4. Interes niepowiązanych importerów we Wspólnocie

(58)

Po przedstawieniu informacji o tymczasowych ustaleniach dwóch importerów, o których mowa w motywie 152 rozporządzenia tymczasowego, zgłosiło uwagi dotyczące ich interesów. Żadnych innych uwag w tym względzie nie otrzymano. Jeden ze wspomnianych importerów nie zgodził się z oceną dotyczącą rozłożenia ciężaru środków antydumpingowych oraz poziomu narzutów stosowanych na różnych etapach sprzedaży (patrz: motywy od 52 do 54 powyżej). Oświadczył on, że nie będzie w stanie zaabsorbować dodatkowych kosztów i w związku z tym będzie musiał w pełni przerzucić je na sprzedawców detalicznych. W wyniku tego może być narażony na spadek swojej sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rynku wspólnotowym, co rzekomo może nawet doprowadzić w jego przypadku do konieczności zwolnień pracowników. Jednak biorąc pod uwagę niewielki udział produktu objętego postępowaniem w całkowitych obrotach tego importera (poniżej 5 %), wielkość przedsiębiorstwa oraz jego pozycję na rynku wspólnotowym i rynkach eksportowych, jak również różnorodność źródeł dostaw produktu objętego postępowaniem, ewentualne niekorzystne skutki środków dla jego działalności z pewnością byłyby nieznaczne. Importer, o którym mowa w motywie 154 rozporządzenia tymczasowego, ponownie stwierdził, że wpływ środków na działalność jego przedsiębiorstwa może być znaczny, mimo że łączna sprzedaż desek do prasowania nie przekracza 10 % jego całkowitych obrotów. Importer ten argumentował, że wszelkie straty udziałów w rynku desek do prasowania pociągałyby za sobą jeszcze większe straty udziałów w rynku pokryć na deski, których produkcją zajmuje się to przedsiębiorstwo. Importer wyjaśniał, że deski do prasowania i ich pokrycia są produktami ściśle powiązanymi, nawet jeśli nie są sprzedawane łącznie, ponieważ większość sprzedawców detalicznych woli zaopatrywać się w oba te produkty u tych samych dostawców. W związku z tym wszelkie straty w zakresie sprzedaży importowanych desek do prasowania z pokryciami produkowanymi przez tego importera spowodowałyby straty w zakresie sprzedaży produkowanych zapasowych pokryć. W tym względzie uznaje się, że wpływ środków na część sprzedaży dokonywanej przez tego importera na rynku wspólnotowym może być znaczny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.