Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 22

Strona 1 z 2
L 109/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności w art. 13 akapit pierwszy jego załącznika X,

Powinno się także ustalić, że ewentualne potrącenie nadpłaty będzie mogło dotyczyć co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego rozporządzenia oraz że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, począwszy od tej daty, analogicznie do zasad przewidzianych dla współczynników korygujących stosowanych na terytorium Wspólnoty do wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 27 ust. 4, Artykuł 1 uwzględniając wniosek Komisji, Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. obowiązującymi współczynnikami korygującymi stosowanymi do wypłacanych w walucie kraju oddelegowania wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony lub kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich są współczynniki przedstawione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Powinno się uwzględnić zmiany kosztów utrzymania w krajach spoza Wspólnoty i odpowiednio ustalić współczynniki korygujące, stosowane od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń wypłacanych w walucie kraju oddelegowania urzędnikom, pracownikom zatrudnionym na czas określony i pracownikom kontraktowym Wspólnot Europejskich pełniącym służbę w krajach trzecich.

Kursy walutowe wykorzystywane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym.

(2)

Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 351/2006 (2) mogą powodować korekty wynagrodzeń in plus lub in minus ze skutkiem wstecznym.

Artykuł 2 1. W przypadku wzrostu wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących określonych w załączniku instytucje dokonują wypłaty wyrównań.

(3)

W przypadku wzrostu wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących powinno się przewidzieć wyrównania.

(4)

W przypadku obniżki wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących powinno się przewidzieć potrącenie nadpłaty za okres między dniem 1 lipca 2006 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku obniżki wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących określonych w załączniku instytucje dokonują korekty wynagrodzeń in minus za okres między dniem 1 lipca 2006 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1895/2006 (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 6). (2) Dz.U. L 59 z 1.3.2006, str. 1.

(1)

Korekty, które skutkują koniecznością potrącenia nadpłaty, dotyczą co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Potrącenie nadpłat rozkłada się na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, począwszy od wyżej wskazanego terminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 12 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.