Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 33

Strona 1 z 8
26.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/33

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (2007/249/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 187, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzja Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (1) ustanawia ramy prawne dla promowania gospodarczego i społecznego rozwoju krajów i terytoriów zamorskich („KTZ”) oraz zacieśnienia stosunków gospodarczych między nimi a Wspólnotą. Decyzja o stowarzyszeniu zamorskim stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. W celu osiągnięcia zbieżności decyzji o stowarzyszeniu zamorskim z czasem trwania 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (2008–2013) („10. EFR”) oraz czasu obowiązywania wieloletnich ram finansowych 2007–2013, czas jej obowiązywania powinien zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2013 r. W załączniku II A do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim określono sposób rozdzielenia środków finansowych w latach 2000–2007. W związku z niedawnym ustanowieniem 10. EFR powinna zostać rozdzielona kwota na lata 2008–2013. Należy ustanowić przepisy określające zasady przenoszenia środków z 9. EFR do 10. EFR w odniesieniu do

KTZ. Zasady te powinny zostać ustalone zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi przyznawania funduszy z 9. EFR oraz wcześniejszych EFR po dniu 31 grudnia 2007 r., określonymi w art. 1 decyzji 2005/446/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalającej datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (2) oraz w art. 1 ust. 3 i 4 Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE (3) („umowa wewnętrzna ustanawiająca 10. EFR”).

(4)

W umowie wewnętrznej ustanawiającej 10. EFR ogólna kwota, która ma zostać przyznana KTZ, została ustalona na 286 mln EUR. Należy określić zasady podziału tej kwoty między różne instrumenty współpracy finansowej na rzecz rozwoju związanej z EFR, jak również kryteria i elementy określające początkowe indykatywne dotacje dla KTZ korzystających z funduszu. W odniesieniu do podziału środków między różne instrumenty służące współpracy finansowej na rzecz rozwoju związanej z EFR należy w szczególności zapewnić koordynację wsparcia dla współpracy i integracji regionalnej oraz wsparcia na poziomie terytorialnym w celu zwiększenia gotowości KTZ do stawiania czoła wyzwaniom, którym muszą sprostać niezależnie od swoich wskaźników PNB na mieszkańca i innych elementów wykorzystywanych do określania wysokości dotacji terytorialnych.

(5) (2)

(3)

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

(2) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 19. (3) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 32.

L 109/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2007

(6)

Pomoc finansowa dla KTZ powinna być przyznawana na podstawie standardowych, obiektywnych i przejrzystych kryteriów. Kryteria takie powinny obejmować w szczególności poziom PNB danego KTZ, liczbę ludności oraz ciągłość w stosunku do poprzednich europejskich funduszy rozwoju. Należy zapewnić szczególne traktowanie „najsłabiej rozwiniętych KTZ”, o których mowa w załączniku I B decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, jak również KTZ, które z powodu izolacji geograficznej oraz innych ograniczeń mają większe trudności z zaangażowaniem się we współpracę i integrację regionalną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 12 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.