Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 8

Strona 1 z 5
L 109/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,


Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że istniały wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Komisja opublikowała zawiadomienie („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) (3) i rozpoczęła dochodzenie z własnej inicjatywy, którego zakres ogranicza się do ustalenia, czy Ningbo Ruyi prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, a jeżeli tak, do ustalenia, czy indywidualny margines dumpingu i stawka celna powinny opierać się na własnych kosztach/cenach krajowych tego przedsiębiorstwa.

3. Strony, których dotyczy dochodzenie uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja oficjalnie powiadomiła Ningbo Ruyi i powiązanego z nim importera, Jungheinrich AG, przedstawicieli kraju wywozu oraz przemysł wspólnotowy o wszczęciu przeglądu. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie.

A. PROCEDURA

(5)

1. Obowiązujące środki

(1)

W następstwie dochodzenia („pierwotne dochodzenie”) Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

Komisja przesłała również do Ningbo Ruyi formularz wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych (dalej „MET”) oraz kwestionariusz i otrzymała odpowiedzi w wyznaczonych w tym celu terminach. Komisja zgromadziła wszelkie informacje, jakie uznała za niezbędne dla celów ustalenia MET i dumpingu, przeanalizowała dostarczone informacje oraz przeprowadziła wizyty weryfikacyjne w siedzibach przedsiębiorstw powiązanych:

2. Wszczęcie przeglądu z urzędu

(2)

— Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd, Ninghai,

Z posiadanych przez Komisję informacji wynikało, że po niektórych zmianach wprowadzonych w następstwie pierwotnego dochodzenia w strukturze przedsiębiorstwa Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd. (dalej „Ningbo Ruyi”) – chińskego producenta eksportującego, któremu w pierwotnym dochodzeniu nie przyznano traktowania na zasadach rynkowych (MET) – w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa przeważały warunki gospodarki rynkowej. Istniały wystarczające dowody prima facie sugerujące, że Ningbo Ruyi spełnia kryteria ustanowione w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. W tym kontekście uznano, że zmieniły się okoliczności, na podstawie których ustanowiono obowiązujące środki, i że zmiany te mają trwały charakter.

— Ruyi Industries (Hongkong) Co., Ltd. („Ruyi Hongkong”), Hangzhou,

— Jungheinrich Lift Trucks (Shanghai) Co., Ltd. („Jungheinrich Shanghai”), Shanghai.

4. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

(6)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 189 z 21.7.2005, str. 1.

(1)

Dochodzenie w sprawie dumpingu objęło okres od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 12 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.