Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zawierające sprostowanie do wersji angielskiej, bułgarskiej, czeskiej, duńskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, greckiej, hiszpańskiej, litewskiej, łotewskiej, maltańskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, szwedzkiej, węgierskiej i włoskiej rozporządzenia (EWG) nr 821/68 w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie do przyznawania refundacji wywozowych

Data ogłoszenia:2007-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 11

18.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 39/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zawierające francuskiej, rumuńskiej, nr 821/68 sprostowanie do wersji angielskiej, bułgarskiej, czeskiej, duńskiej, estońskiej, fińskiej, greckiej, hiszpańskiej, litewskiej, łotewskiej, maltańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, słoweńskiej, szwedzkiej, węgierskiej i włoskiej rozporządzenia (EWG) w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie do przyznawania refundacji wywozowych


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków zbóż (1), w szczególności jego art. 18 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W pkt A załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 821/68, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Ziarna obłuskane: ziarna zbóż z usuniętą większością owocni lub ziarna zbożowe bez przylistków (patrz: wyjaśnienie do pozycji 10.03 zboża) z usuniętymi przylistkami pierwotnie przyczepionymi do owocni, na przykład jęczmień wąsaty, lub z przylistkami otulającymi owocnię tak mocno, że nie można ich usunąć poprzez młócenie lub w inny sposób, jak w przypadku owsa.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W pkt A. 1 załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 821/68 (2) wersje angielska, bułgarska, czeska, duńska, estońska, fińska, francuska, grecka, hiszpańska, litewska, łotewska, maltańska, polska, portugalska, rumuńska, słowacka, słoweńska, szwedzka, węgierska i włoska różnią się od tekstu w innych językach urzędowych Wspólnoty. W celu zapewnienia właściwego stosowania tego przepisu należy dokonać sprostowania tych wersji językowych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 149 z 29.6.1968, str. 46. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1634/71 (Dz.U. L 170 z 29.7.1971, str. 13).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L11 - 4 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

 • Dz. U. L11 - 3 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L11 - 1 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.