Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 3

18.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 37/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 990/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1) w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 990/2006 otrzymuje brzmienie: „2. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa niż 50 EUR za tonę żyta oraz 25 EUR za tonę innych zbóż. Połowę kwoty stanowiącej zabezpieczenie wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia na wywóz, a pozostałą część przed odbiorem zboża z miejsca składowania.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W art. 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 990/2006 (2) przewidziano, że obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa niż 25 EUR za tonę. Ze względu na różnicę cen żyta na rynku wywozu oraz na rynku wewnętrznym, podmioty gospodarcze, które wygrały przetarg na wywóz partii żyta, mogłyby skorzystać z interesującej finansowo możliwości odsprzedaży żyta na rynku wewnętrznym, tracąc przy tym wspomniane zabezpieczenie. W celu zapobieżenia tej sytuacji oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procedur przetargowych objętych rozporządzeniem (WE) nr 990/2006 należy podnieść wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do żyta.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1349/2006 (Dz.U. L 250 z 14.9.2006, str. 6).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L11 - 11 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zawierające sprostowanie do wersji angielskiej, bułgarskiej, czeskiej, duńskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, greckiej, hiszpańskiej, litewskiej, łotewskiej, maltańskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, szwedzkiej, węgierskiej i włoskiej rozporządzenia (EWG) nr 821/68 w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie do przyznawania refundacji wywozowych

 • Dz. U. L11 - 4 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

 • Dz. U. L11 - 1 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.