Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

Data ogłoszenia:2007-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 4

Strona 1 z 4
L 11/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 38/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oferenta powinna o przetargu.

być

określona

w

ogłoszeniu


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. g) oraz art. 40 ust. 2 lit. d),

(8)

Zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 należy określić okres ważności pozwoleń na wywóz.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2) stanowi, że agencje interwencyjne mogą sprzedawać cukier wyłącznie po przyjęciu przez Komisję decyzji w tej sprawie. Belgia, Republika Czeska, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Węgry, Polska, Słowacja i Szwecja posiadają zapasy cukru pochodzące ze skupu interwencyjnego. W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych należy otworzyć przetarg stały, aby umożliwić wywóz tych zapasów. W celu uniknięcia nadużyć związanych z ponownym przywozem lub ponownym wprowadzeniem do Wspólnoty produktów sektora cukru, kwalifikujących się do refundacji wywozowych, nie należy ustalać refundacji wywozowych w odniesieniu do krajów Zachodnich Bałkanów.

W celu zapewnienia właściwego administrowania ilościami cukru objętego skupem interwencyjnym należy ustanowić przepis przewidujący zgłaszanie Komisji przez państwa członkowskie ilości rzeczywiście sprzedanych i wywiezionych.

(9)

(2)

(3)

Artykuł 59 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 952/2006 przewiduje, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne (3) w dalszym ciągu stosuje się w odniesieniu do cukru przyjętego do skupu interwencyjnego przed dniem 10 lutego 2006 r. Jednakże w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego rozróżnienie to jest zbędne, a jego wprowadzenie mogłoby spowodować utrudnienia administracyjne w państwach członkowskich. Należy zatem wykluczyć stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1262/2001 w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(10) (4)

W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym, należy ustanowić przepis przewidujący ustalenie przez Komisję maksymalnej refundacji wywozowej dla każdego przetargu częściowego. Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji powinny powiadomić Komisję o złożonych ofertach. Oferenci pozostają anonimowi. Na mocy art. 42 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 cena do zapłacenia przez wybranego

(11)

(5)

Ilości dostępne dla państwa członkowskiego, które mogą być przydzielone w przypadku gdy Komisja ustali maksymalną refundację wywozową, powinny uwzględniać ilości przydzielone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierającego przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 11 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L11 - 11 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zawierające sprostowanie do wersji angielskiej, bułgarskiej, czeskiej, duńskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, greckiej, hiszpańskiej, litewskiej, łotewskiej, maltańskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, szwedzkiej, węgierskiej i włoskiej rozporządzenia (EWG) nr 821/68 w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie do przyznawania refundacji wywozowych

 • Dz. U. L11 - 3 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L11 - 1 z 200718.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.