Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

Data ogłoszenia:2007-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 3

Strona 3 z 7

(17)

Do celów przyjęcia niniejszej decyzji Traktat nie przewiduje innych kompetencji niż określone w art. 308.

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1248/2006 (Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 3). (7) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).


27.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/35

(18)

W celu zapewnienia skutecznego i terminowego wdrożenia programu, niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. Swoją opinię wydał Komitet Ekonomiczno-Społeczny (1),

Artykuł 3 Cele szczegółowe Program ma następujące cele szczegółowe:

(19)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Utworzenie programu 1. Na mocy niniejszej decyzji ustanowiony zostaje program „Prawa podstawowe i obywatelstwo”, zwany dalej „programem”, który stanowi część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”. 2. Program obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 3. Program jest wprowadzany w życie w ramach zakresu stosowania prawa wspólnotowego. Artykuł 2 Ogólne cele 1. Niniejszy program ma następujące cele ogólne:

a) upowszechnianie praw podstawowych uznanych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz informowanie wszystkich o ich prawach, w tym prawach wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej w celu zachęcania obywateli do aktywnego udziału w życiu demokratycznym Unii;

b) w razie konieczności badanie, czy w Unii Europejskiej i państwach członkowskich podczas wdrażania prawa wspólnotowego przestrzega się konkretnych praw podstawowych oraz uzyskiwanie opinii w konkretnych kwestiach związanych z prawami podstawowymi w tym zakresie;

c) wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego celem zwiększenia możliwości ich aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu praw podstawowych, praworządności i demokracji;

a) wspieranie rozwoju społeczeństwa europejskiego, w którym szanuje się prawa podstawowe uznane w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym prawa wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej; b) wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z nim na temat praw podstawowych; c) zwalczanie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań i większej tolerancji w całej Unii Europejskiej; d) rozwijanie kontaktów, wymiany informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi oraz środowiskiem prawniczym – m.in. przez wspieranie szkoleń w dziedzinie sądownictwa – w celu poprawy porozumienia między tymi organami oraz między przedstawicielami zawodów prawniczych. 2. Cele ogólne programu stanowią uzupełnienie celów realizowanych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ustanowioną na mocy rozporządzenia (WE) nr 168/2007. 3. Cele ogólne programu przyczyniają się do opracowywania i realizacji polityk wspólnotowych przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych.

(1) Dz.U. C 69 z 21.3.2006.

d) stworzenie odpowiednich struktur służących promowaniu dialogu międzywyznaniowego i wielokulturowego na szczeblu Unii Europejskiej.

Artykuł 4 Działania Aby zrealizować cele ogólne i szczegółowe określone w art. 2 i 3, w ramach programu wspierane będą następujące rodzaje działań:

a) konkretne działania podejmowane przez Komisję, takie jak studia i badania naukowe, badania opinii publicznej i sondaże, określanie wskaźników i wspólnych metodologii, gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych i statystyk, seminaria, konferencje i spotkania ekspertów, organizowanie kampanii i imprez publicznych, tworzenie i prowadzenie witryn internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wspieranie sieci ekspertów krajowych i zarządzanie tymi sieciami oraz działania w zakresie analizy, monitorowania i oceny;

b) konkretne projekty ponadnarodowe leżące w interesie Wspólnoty – zgłoszone przez organ państwa członkowskiego lub jakikolwiek jego podmiot, przez organizację międzynarodową lub pozarządową – w które w każdym przypadku zaangażowane są co najmniej dwa państwa członkowskie lub co najmniej jedno państwo członkowskie i jedno państwo przystępujące lub kandydujące, na warunkach określonych w rocznych programach prac;

L 110/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 29 z 200727.4.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L110 - 27 z 200727.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L110 - 25 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L110 - 22 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 470/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2007 r.

 • Dz. U. L110 - 21 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L110 - 19 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L110 - 18 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L110 - 17 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L110 - 15 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L110 - 13 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L110 - 11 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L110 - 10 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L110 - 6 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L110 - 3 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L110 - 1 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.