Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

Data ogłoszenia:2007-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 4

Strona 4 z 7

c) wspieranie działalności organizacji pozarządowych lub innych podmiotów realizujących cele leżące w ogólnym interesie europejskim zgodnie z ogólnymi celami programu, na warunkach określonych w rocznych programach prac;

tuty badawcze, organizacje pozarządowe, władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzynarodowe oraz inne organizacje nienastawione na zysk mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w jednym z krajów uczestniczących zgodnie z art. 5.

d) dotacje operacyjne przeznaczone na współfinansowanie wydatków związanych z programem stałych prac Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych oraz Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej – które prowadzą stosowne bazy danych umożliwiające gromadzenie w całej Europie krajowych wyroków związanych z wdrożeniem prawa wspólnotowego – o ile wydatki te są przeznaczone na dążenie do osiągnięcia celów leżących w ogólnym interesie europejskim poprzez propagowanie wymiany poglądów i doświadczeń w sprawach dotyczących orzecznictwa, organizacji i działań członków konferencji i stowarzyszenia w ramach wykonywania przez nich funkcji sądowniczych lub doradczych w kwestiach związanych z prawem wspólnotowym.


2. Aby osiągnąć cele programu, możliwe jest podejmowanie wspólnych działań wraz z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką praw podstawowych, takimi jak Rada Europy, na zasadzie wspólnych wkładów oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w każdej instytucji lub organizacji.

Artykuł 8 Rodzaje wsparcia 1. Finansowanie wspólnotowe może przyjmować następujące formy prawne:

Artykuł 5 Uczestnictwo krajów trzecich 1. W działaniach objętych programem mogą uczestniczyć następujące kraje, zwane dalej „krajami uczestniczącymi”: kraje przystępujące, kraje kandydujące i kraje Bałkanów Zachodnich objęte procesem stabilizacji i stowarzyszenia, zgodnie z warunkami określonymi w układach stowarzyszeniowych lub dodatkowych protokołach do nich w sprawie uczestnictwa w programach Wspólnoty – zawartych z tymi krajami lub takich, które zostaną zawarte w przyszłości. a) dotacje;

b) udzielanie zamówień publicznych.

2. W działania, o których mowa w art. 4, mogą się angażować organy, podmioty lub organizacje pozarządowe z krajów niebędących uczestnikami programu na mocy ust. 1, o ile pomoże to w przygotowaniach do przystąpienia do Unii Europejskiej krajów, o których mowa w ust. 1, lub przysłuży się celom danych działań.

2. Dotacje wspólnotowe są przyznawane po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków – z wyjątkiem należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w rozporządzeniu finansowym – i są udzielane w formie dotacji operacyjnych i dotacji na działania. Maksymalna stawka współfinansowania zostanie określona w rocznych programach prac.

Artykuł 6 Grupy docelowe Program skierowany jest do obywateli Unii Europejskiej, obywateli krajów uczestniczących lub obywateli krajów trzecich, którzy legalnie zamieszkują na terytorium UE, oraz do stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, między innymi grup działających na rzecz upowszechniania celów przedmiotowego programu.

3. Ponadto przewiduje się wydatki na środki towarzyszące na podstawie zamówień publicznych; w takich przypadkach z funduszy wspólnotowych będzie finansowany zakup towarów i usług. Dotyczyć to będzie między innymi wydatków na informowanie i komunikację, przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrolę oraz ocenę projektów, polityk, programów i prawodawstwa.

Artykuł 9 Środki wykonawcze 1. Komisja przyznaje pomoc z rozporządzeniem finansowym. wspólnotową zgodnie

Artykuł 7 Uczestnictwo w programie 1. W programie mogą uczestniczyć między innymi instytucje oraz organizacje publiczne lub prywatne, szkoły wyższe, insty-

2. Aby zrealizować program, Komisja w ramach celów ogólnych określonych w art. 2 przyjmuje roczny program prac określający cele szczegółowe, priorytety tematyczne, opis środków towarzyszących przewidzianych w art. 8 oraz, w razie konieczności, wykaz innych działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 29 z 200727.4.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L110 - 27 z 200727.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L110 - 25 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L110 - 22 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 470/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2007 r.

 • Dz. U. L110 - 21 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L110 - 19 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L110 - 18 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L110 - 17 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L110 - 15 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L110 - 13 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L110 - 11 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L110 - 10 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L110 - 6 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L110 - 3 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L110 - 1 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.