Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

Data ogłoszenia:2007-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 6

Strona 6 z 7

Artykuł 13 Monitorowanie 1. Komisja dopilnowuje, by beneficjent przedłożył sprawozdanie techniczne i finansowe na temat postępu prac w ramach każdego z działań finansowanych z programu. W terminie trzech miesięcy od zakończenia działania należy przedstawić również sprawozdanie końcowe. Komisja określa formę i treść sprawozdań.

2. W przypadku działań Wspólnoty finansowanych w ramach niniejszego programu do wszelkich naruszeń przepisów prawa wspólnotowego, w tym także do naruszeń zobowiązań umownych podjętych na podstawie programu, będących następstwem działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego, które poprzez nieuzasadnioną pozycję wydatków przynoszą lub mogłyby przynieść szkodę budżetowi ogólnemu Unii Europejskiej lub innym budżetom przez nią zarządzanym, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 oraz rozporządzenia (Euratom, WE) nr 2185/96.


2. Komisja dopilnowuje, by umowy i porozumienia zawierane w ramach realizacji programu przewidywały w szczególności nadzór i kontrolę finansową ze strony Komisji (lub upoważnionego przez nią przedstawiciela), w razie konieczności wykonywane na miejscu, w tym kontrole wyrywkowe, a także audyty prowadzone przez Trybunał Obrachunkowy.

3. Komisja dopilnowuje, by kwota pomocy finansowej przydzielona na dane działanie została obniżona, zawieszona lub odzyskana, jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, w tym postępowanie niezgodne z przepisami niniejszej decyzji, decyzji indywidualnej, danej umowy lub porozumienia o przyznaniu przedmiotowej pomocy finansowej, lub też jeżeli okaże się, że dane działanie zostało zmienione w sposób sprzeczny z charakterem lub warunkami realizacji projektu bez uzyskania zgody Komisji.

3. Komisja dopilnowuje, by przez okres pięciu lat od daty dokonania ostatniej płatności związanej z jakimkolwiek działaniem beneficjent korzystający ze wsparcia finansowego zachował do dyspozycji Komisji wszelkie dokumenty poświadczające wydatki poniesione w związku z tym działaniem.

4. Jeśli nie dotrzymano terminów lub jeśli stan realizacji danego działania uzasadnia jedynie część przydzielonego wsparcia, Komisja dopilnowuje, by przed upływem określonego terminu beneficjent przedstawił uwagi. Jeżeli beneficjent nie udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, Komisja dopilnowuje, by pozostała część wsparcia finansowego została anulowana oraz żąda zwrotu już wypłaconych kwot.

4. Korzystając z wyników sprawozdań i kontroli na miejscu, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja dopilnowuje, by w razie konieczności dokonano korekty pierwotnie zatwierdzonej wysokości wsparcia finansowego lub warunków jego przyznania oraz harmonogramu płatności.

5. Komisja dopilnowuje, by wszelkie nienależycie wypłacone kwoty zostały jej zwrócone. Do kwot, które nie zostały zwrócone w odpowiednim czasie, doliczane są odsetki na warunkach określonych w rozporządzeniu finansowym.

5. Komisja dopilnowuje, by poczynione zostały wszelkie inne niezbędne kroki w celu sprawdzenia, czy finansowane działania są przeprowadzane prawidłowo oraz zgodnie z przepisami niniejszej decyzji i rozporządzenia finansowego.

Artykuł 15 Ocena 1. Program będzie regularnie monitorowany w celu śledzenia postępów w realizacji działań prowadzonych w ramach programu.

Artykuł 14 Ochrona interesów finansowych Wspólnoty 1. Komisja zapewnia podczas realizacji działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji ochronę interesów finansowych Wspólnoty poprzez zastosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, poprzez skuteczne kontrole, odzyskiwanie nienależycie wypłaconych kwot oraz – w przypadku wykrycia nieprawidłowości – poprzez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, zgodnie z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2988/95 oraz rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999. 2. Komisja zapewnia regularną, niezależną, zewnętrzną ocenę programu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 110 POZ 33 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 29 z 200727.4.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L110 - 27 z 200727.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L110 - 25 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L110 - 22 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 470/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2007 r.

 • Dz. U. L110 - 21 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L110 - 19 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L110 - 18 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L110 - 17 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L110 - 15 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L110 - 13 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L110 - 11 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L110 - 10 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L110 - 6 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L110 - 3 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L110 - 1 z 200727.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.