Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 13

Strona 1 z 32
28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM) NR 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(4)

W odniesieniu do zasady specyfikacji należy dokładnie zdefiniować metody obliczania limitów procentowych obowiązujących przy przesunięciach środków Komisji i innych instytucji. Ponadto ponieważ do rozporządzenia finansowego wprowadzono przepis dotyczący procedury dokonywania przesunięć przez instytucje inne niż Komisja, można go usunąć z przepisów wykonawczych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 183,

Jeśli chodzi o wykonanie budżetu, należy wprowadzić definicję odnosząca się do standardów skutecznej i efektywnej kontroli wewnętrznej mających zastosowanie do każdego sposobu zarządzania, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz w stosownych przypadkach z odnośnymi przepisami sektorowymi.

po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej, Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów, Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) zostało zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006. Wprowadzone zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2).

(2)

Zgodnie z zasadami budżetowymi, w szczególności zgodnie z zasadą jedności budżetowej, wprowadzone w rozporządzeniu finansowym zasady dotyczące windykacji odsetek naliczonych od kwot prefinansowania należy określić w przepisach wykonawczych. Należy zatem wyjaśnić, jaką kwotę uznaje się za kwotę znaczącą. Poniżej tych progów odsetki od prefinansowania nie są należne Wspólnotom Europejskim. Należy również określić przypadki, w których konieczna jest coroczna windykacja odsetek uzyskanych z prefinansowania w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot.

Zmieniony art. 49 ust. 6 lit. c) rozporządzenia finansowego wyraźnie przewiduje finansowanie środków przygotowawczych w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), w szczególności w odniesieniu do planowanych operacji zarządzania kryzysowego UE. Szybkie finansowanie tego rodzaju środków jest konieczne z uwagi na wymogi operacyjne. W większości sytuacji kryzysowych podjęcie serii działań umożliwiających rozpoczęcie operacji zarządzania kryzysowego na miejscu musi nastąpić szybko, tj. jeszcze przed przyjęciem przez Radę wspólnego działania na podstawie art. 14 Traktatu UE lub innego niezbędnego instrumentu prawnego. Wskazane jest doprecyzowanie, że finansowanie tego rodzaju środków obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty ubezpieczenia od wysokiego ryzyka, koszty podróży i zakwaterowania oraz płatności z tytułu diet, powstające bezpośrednio w związku z misją bądź działaniami na miejscu członków personelu instytucji, w takim samym stopniu, w jakim podobne wydatki powiązane z operacjami zarządzania kryzysowego poniesione w ramach wspólnego działania są zazwyczaj zakładane w odnośnej operacyjnej pozycji budżetowej WPZiB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 74 z 200728.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algeria z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L111 - 73 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków z Republiki Czeskiej i czterech zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L111 - 72 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L111 - 69 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej

 • Dz. U. L111 - 68 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L111 - 67 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L111 - 50 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L111 - 48 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki i czereśnie, inne niż wiśnie

 • Dz. U. L111 - 46 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

 • Dz. U. L111 - 11 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L111 - 9 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L111 - 7 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L111 - 5 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L111 - 3 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L111 - 1 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.