Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 46

Strona 1 z 2
L 111/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16,

(5) (4)

nymi przez państwa członkowskie przed tą datą w innych przypadkach, mogą być przywożone do Wspólnoty do dnia 1 maja 2007 r. Aby uniknąć zakłóceń w handlu oraz trudności administracyjnych w miejscach wprowadzenia do Wspólnoty, spowodowanych późnym dostosowaniem systemów certyfikacji państw trzecich do nowych reguł certyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2074/2005, posługiwanie się świadectwami wydanymi według poprzednich reguł certyfikacji i podpisanymi przed dniem 1 maja 2007 r. powinno być dozwolone w okresie między dniem 1 maja 2007 r. a 30 czerwca 2007 r., w przypadku przywozu do Wspólnoty produktów określonych w załączniku VI do tego rozporządzenia. Definicja produktów rybołówstwa obejmuje również olej rybny. Specjalne wymagania dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu oleju rybnego przeznaczonego do spożycia przez ludzi zostały ustanowione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 przewiduje jednakże odstępstwo, do dnia 31 października 2007 r., od tego załącznika dla zakładów w państwach trzecich produkujących olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi. Należy przewidzieć odpowiednie środki przejściowe, do dnia 31 grudnia 2007 r., zezwalające na przywóz na teren Wspólnoty takich produktów, posiadających świadectwa wydane według reguł krajowych mających zastosowanie przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1664/2006. Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 zezwala na określonych warunkach niektórym państwom trzecim, które nie zostały jeszcze poddane kontroli Wspólnoty, na eksport żywych małży i produktów rybołówstwa na teren Wspólnoty. Produkty te muszą posiadać zgodne ze wzorem świadectwa zdrowia ustanowione w decyzjach Komisji 95/328/WE (5) i 96/333/WE (6), zawierające zaświadczenie dotyczące jedynie aspektów zdrowia publicznego. Dla celów zdrowia zwierząt wzory świadectw zdrowia muszą być uzupełnione o świadectwa wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 2074/2005, które obejmują zarówno aspekty zdrowia publicznego, jak i zdrowia zwierząt. Jest zatem konieczne, by dla przejrzystości i bezpieczeństwa prawnego oraz w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych odnosić się jedynie do świadectw wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2074/2005.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 (3) ustanawia środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 (4) przewiduje wzory świadectw zdrowia dla przywozu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego dla celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 74 z 200728.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algeria z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L111 - 73 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków z Republiki Czeskiej i czterech zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L111 - 72 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L111 - 69 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej

 • Dz. U. L111 - 68 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L111 - 67 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L111 - 50 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L111 - 48 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki i czereśnie, inne niż wiśnie

 • Dz. U. L111 - 13 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L111 - 11 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L111 - 9 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L111 - 7 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L111 - 5 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L111 - 3 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L111 - 1 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.