Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 50

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 50

Strona 1 z 8
L 111/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Powinno się zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 817/2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. dotyczące określonych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1), w szczególności jego art. 12 lit. b),

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 817/2006 wymienia osoby, których fundusze i zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu, o czym mowa w art. 6 tego rozporządzenia.

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 817/2006 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(2)

Decyzja Rady 2007/248/WPZiB (2) zmienia załącznik I do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB (3).

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1411/2006 (Dz.U. L 267 z 27.9.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 107 z 25.4.2007, str. 8. (3) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 77.

28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/51

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 6, 7 i 12 Uwagi do tabeli: 1. Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem „vel” 2. „Data ur.” oznacza „datę urodzenia” A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/córka) Płeć (M/K)

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

A1a

Głównodowodzący sił zbrojnych Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Major Zaw Phyo Win

przewodniczący, data ur. 2.2.1933 żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Thandar Shwe wicedyrektor Departamentu Handlu

M

A1b A1c A1ci

K K M

Eksportu,

Ministerstwo

A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A2a

Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe vel Tun Tun Naing Khin Thanda Kyaing San Shwe Dr Khin Win Sein Thant Zaw Shwe vel Maung Maung Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe Zastępca głównodowodzącego zbrojnych Maung Aye Mya Mya San sił

córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe żona Tun Naing Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe żona Kyaing San Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe wiceprzewodniczący, data ur. 25.12.1937 żona zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye córka zastępcy głównodowodzącego małżonka majora Pye Aung (D17g) sił zbrojnych,

K K M K M K M K K M

A2b

K

A2c

Nandar Aye

K

A3a

Generał Thura Shwe Mann

szef sztabu, koordynator operacji specjalnych (wojsk lądowych, marynarki i sił powietrznych), data ur. 11.7.1947 żona generała Thura Shwe Mann, data ur. 19.6.1947 syn generała Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, data ur. 19.6.1977, nr paszportu – CM102233 żona Aung Thet Mann syn Shwe Mann, data ur. 29.6.1978 żona Toe Naing Mann; córka Khin Shwe (por. J5a) data ur. 24.3.1981

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 74 z 200728.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algeria z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L111 - 73 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków z Republiki Czeskiej i czterech zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L111 - 72 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L111 - 69 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej

 • Dz. U. L111 - 68 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L111 - 67 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L111 - 48 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki i czereśnie, inne niż wiśnie

 • Dz. U. L111 - 46 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L111 - 11 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L111 - 9 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L111 - 7 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L111 - 5 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L111 - 3 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L111 - 1 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.