Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 69

Strona 1 z 2
28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/69

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej (2007/259/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

umowę o partnerstwie i współpracy (2), która weszła w życie dnia 1 lipca 1998 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, a także mając na uwadze, co następuje:


(4)

Stosunki pomiędzy Mołdawią i Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, od której oczekuje się doprowadzenia do głębszej integracji ekonomicznej. EU i Mołdawia uzgodniły w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa plan działań określający krótkoi średnioterminowe priorytety w stosunkach UE–Mołdawia i związane z nimi działania polityczne.

(5)

Mołdawia ma duże potrzeby finansowe wynikające ze znacznego pogorszenia jej sytuacji finansowej.

(6) (1)

Władze Mołdawii zaangażowały się w stabilizację ekonomiczną i reformy strukturalne wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poprzez trzyletni plan w ramach instrumentu promującego ograniczanie ubóstwa i wzrost (Poverty Reduction and Growth Facility – PRGF), który zatwierdzony został dnia 5 maja 2006 r. W dniu 12 maja 2006 r. wierzyciele skupieni w Klubie Paryskim wyrazili zgodę na restrukturyzację oficjalnego długu dwustronnego Mołdawii na warunkach zaproponowanych na szczycie w Houston. W maju 2004 r. władze Mołdawii przyjęły strategię rozwoju gospodarczego i redukcji ubóstwa, ustalając średnioterminowe priorytety działań rządu. Mołdawia, z jednej strony, oraz Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie, z drugiej strony, podpisały

Władze Mołdawii zwróciły się o pomoc finansową na warunkach preferencyjnych do Wspólnot, międzynarodowych instytucji finansowych i innych darczyńców bilateralnych. Mimo finansowania z MFW i Banku Światowego pozostaje do pokrycia znaczna luka, której wypełnienie pozwoliłoby poprawić bilans płatniczy państwa, zwiększyć rezerwy walutowe i wesprzeć cele polityki związane z prowadzonymi przez władze reformami.

(7)

(2)

Mołdawia kwalifikuje się do uzyskania pożyczek i dotacji na zasadach preferencyjnych z Banku Światowego i MFW.

(8)

(3)

W tych okolicznościach wspólnotowa pomoc makrofinansowa dla Mołdawii powinna zostać udzielona w formie dotacji, będącej odpowiednim środkiem skierowanym na pomoc Mołdawii, która znalazła się w tej trudnej sytuacji.

(1) Opinia wydana dnia 14 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 181 z 24.6.1998, str. 3.

L 111/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

(9)

W celu zapewnienia skutecznej ochrony finansowych interesów Wspólnoty związanych z niniejszą pomocą makrofinansową konieczne jest, aby Mołdawia podjęła odpowiednie działania w zakresie zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkich innych nieprawidłowości związanych z pomocą. Należy wprowadzić przepis dotyczący kontroli przeprowadzanych przez Komisję i Trybunał Obrachunkowy.

procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli w Mołdawii, które są istotne dla pomocy.

(10)

Udostępnienie pomocy mikrofinansowej pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej.

3. W regularnych odstępach czasu Komisja, we współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Finansowym oraz w ramach koordynacji z MFW, ocenia, czy polityka gospodarcza Mołdawii w poszczególnych dziedzinach jest zgodna z celami pomocy oraz czy uzgodniona polityka gospodarcza jest realizowana w zadowalający sposób i czy warunki finansowe są w zadowalający sposób spełniane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 74 z 200728.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algeria z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L111 - 73 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków z Republiki Czeskiej i czterech zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L111 - 72 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L111 - 68 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L111 - 67 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L111 - 50 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L111 - 48 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki i czereśnie, inne niż wiśnie

 • Dz. U. L111 - 46 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L111 - 11 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L111 - 9 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L111 - 7 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L111 - 5 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L111 - 3 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L111 - 1 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.