Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algeria z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74 - Strona 2

Strona 2 z 3

W tymczasowym porządku obrad ujęte są zagadnienia, które zostały przekazane przewodniczącemu do włączenia do porządku obrad co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, z zastrzeżeniem, że takie zagadnienia nie są umieszczane w tymczasowym porządku obrad, o ile najpóźniej do dnia wysłania porządku obrad sekretarzom nie została przekazana dokumentacja uzupełniająca. Rada Stowarzyszenia przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, w porządku obrad można umieścić punkt, który nie znajdował się w porządku tymczasowym. 2. Przewodniczący może, w porozumieniu ze stronami, skrócić termin określony w ust. 1 celem uwzględnienia wymagań dotyczących konkretnego przypadku. Artykuł 9 Protokół Obydwaj sekretarze sporządzają projekt protokołu z każdego posiedzenia. W protokole co do zasady uwzględnia się w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad: — dokumenty przedłożone Radzie Stowarzyszenia, — oświadczenia, o których wpisanie wnieśli członkowie Rady Stowarzyszenia, — podjęte decyzje, przyjęte oświadczenia oraz wnioski. Projekt protokołu przekazywany jest Radzie Stowarzyszenia do zatwierdzenia. Protokoły zatwierdza się w terminie sześciu miesięcy od każdego posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu protokół jest podpisywany przez przewodniczącego oraz obu sekretarzy. Protokół zostaje złożony w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Każdemu z adresatów wymienionych w art. 6 przesłany zostaje uwierzytelniony odpis protokołu.


Artykuł 10 Decyzje i zalecenia 1. Rada Stowarzyszenia przyjmuje swoje decyzje i zalecenia w drodze porozumienia stron. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rada Stowarzyszenia może przyjmować decyzje lub zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. 2. Decyzje i zalecenia Rady Stowarzyszenia w rozumieniu art. 94 Układu eurośródziemnomorskiego tytułuje się odpowiednio „decyzjami” i „zaleceniami”, po których następuje sygnatura, data ich przyjęcia oraz streszczenie tematu. Każda decyzja zawiera datę jej wejścia w życie. Decyzje i zalecenia Rady Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący, potwierdzają je obydwaj sekretarze. Decyzje i zalecenia przekazuje się wszystkim adresatom wymienionym w art. 6. Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję o publikacji swoich decyzji i zaleceń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Dzienniku Urzędowym Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Artykuł 11 Języki Językami urzędowymi Rady Stowarzyszenia są języki urzędowe obu stron. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, Rada Stowarzyszenia prowadzi posiedzenia w oparciu o dokumentację sporządzoną w tych językach. Artykuł 12 Wydatki Wspólnota Europejska i Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna pokrywają koszty, jakie ponoszą w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia, zarówno w odniesieniu do kosztów personelu, podróży i diet, jak i wydatków na opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne. Wydatki związane z tłumaczeniami ustnymi podczas posiedzeń, tłumaczeniami pisemnymi i powielaniem dokumentów ponosi Wspólnota Europejska, z wyjątkiem wydatków związanych z tłumaczeniem ustnym lub pisemnym na język arabski lub z tego języka, które to wydatki pokrywa Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna. Inne wydatki związane z organizacją posiedzeń ponosi strona, która pełni rolę gospodarza posiedzeń.

L 111/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

Artykuł 13 Komitet Stowarzyszenia 1. Radę Stowarzyszenia w wykonywaniu jej obowiązków wspiera Komitet Stowarzyszenia. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciele Rady Unii Europejskiej, z jednej strony, oraz przedstawiciele rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, z drugiej strony.

3. W przypadku gdy układ eurośródziemnomorski przewiduje obowiązek lub możliwość konsultacji, konsultacje te mogą odbyć się w ramach Komitetu Stowarzyszenia. Konsultacje mogą być kontynuowane w ramach Rady Stowarzyszenia za porozumieniem stron. 4. Projekt regulaminu Komitetu Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 14

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 73 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków z Republiki Czeskiej i czterech zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L111 - 72 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L111 - 69 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej

 • Dz. U. L111 - 68 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L111 - 67 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L111 - 50 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L111 - 48 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki i czereśnie, inne niż wiśnie

 • Dz. U. L111 - 46 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L111 - 11 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L111 - 9 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L111 - 7 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L111 - 5 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L111 - 3 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L111 - 1 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.