Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algeria z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74 - Strona 3

Strona 3 z 3

2. Komitet Stowarzyszenia przygotowuje posiedzenia i obrady Rady Stowarzyszenia, w stosownych przypadkach wykonuje decyzje Rady Stowarzyszenia oraz ogólnie zapewnia ciągłość stosunków w ramach stowarzyszenia i należyte funkcjonowanie układu eurośródziemnomorskiego. Komitet bada każdą sprawę przekazaną mu przez Radę Stowarzyszenia, a także każdą inną sprawę, która może pojawić się w ramach bieżącego stosowania układu eurośródziemnomorskiego. Przedkłada Radzie Stowarzyszenia do zatwierdzenia wnioski lub wszelkie projekty decyzji lub zaleceń.


Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 kwietnia 2007 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

M. BEDJAOUI

Przewodniczący

28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/77

ZAŁĄCZNIK REGULAMIN KOMITETU STOWARZYSZENIA Artykuł 1 Przewodniczący Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczą rotacyjnie przez okres dwunastu miesięcy przedstawiciel Komisji Europejskiej w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich oraz przedstawiciel rządu Algierskiej Republiki LudowoDemokratycznej. Pierwsza kadencja przewodniczącego rozpoczęła się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia i upłynęła w dniu 31 grudnia 2006 r. Artykuł 2 Posiedzenia Komitet Stowarzyszenia zbiera się, gdy wymagają tego okoliczności, za zgodą obu stron. Każde posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia odbywa się w terminie i w miejscu uzgodnionym przez obie strony. Posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia zwołuje przewodniczący. Artykuł 3 Delegacje Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie delegacji każdej ze stron. Artykuł 4 Sekretariat Urzędnik Komisji Europejskiej oraz urzędnik rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej sprawują wspólnie funkcję sekretarzy Komitetu Stowarzyszenia. Wszelkie komunikaty skierowane do przewodniczącego Komitetu Stowarzyszenia lub wydane przez niego w ramach niniejszego regulaminu adresowane są do sekretarzy Komitetu Stowarzyszenia oraz sekretarzy i przewodniczącego Rady Stowarzyszenia. Artykuł 5 Jawność Posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia są nie są publicznie dostępne, chyba że postanowiono inaczej. Artykuł 6 Porządek obrad 1. Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia. Sekretarze Komitetu Stowarzyszenia przekazują go adresatom wymienionym w art. 4 najpóźniej piętnaście dni przed terminem rozpoczęciem posiedzenia. W tymczasowym porządku obrad ujęte są zagadnienia, które zostały przekazane przewodniczącemu do włączenia do porządku obrad co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, z zastrzeżeniem, że takie zagadnienia nie zostają umieszczone w tymczasowym porządku obrad, o ile do dnia wysłania porządku obrad sekretarzom nie została przekazana dokumentacja uzupełniająca. Komitet Stowarzyszenia może zaprosić do uczestnictwa w posiedzeniach ekspertów, celem uzyskania od nich informacji dotyczących określonych spraw. Komitet Stowarzyszenia przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, w porządku obrad można umieścić punkt nieznajdujący się wcześniej w porządku tymczasowym. 2. Przewodniczący może, w porozumieniu ze stronami, skrócić termin określony w ust. 1 celem uwzględnienia wymagań dotyczących konkretnego przypadku.

L 111/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

Artykuł 7 Protokół Z każdego posiedzenia sporządza się protokół. Jest on oparty na podsumowaniu wniosków Komitetu Stowarzyszenia dokonanym przez przewodniczącego. Po jego zatwierdzeniu przez Komitet Stowarzyszenia protokół podpisuje przewodniczący i obaj sekretarze, a każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz. Uwierzytelnione odpisy protokołu zostają przesłane na każdy z adresów wymienionych w art. 4. Artykuł 8 Obrady W określonych przypadkach, w których Komitet Stowarzyszenia jest upoważniony przez Radę Stowarzyszenia na mocy układu eurośródziemnomorskiego do przyjmowania decyzji lub zaleceń, akty te otrzymują odpowiednio nazwę „decyzja” i „zalecenie”, po których następuje sygnatura, data ich przyjęcia oraz streszczenie tematu. W każdym przypadku, gdy Komitet Stowarzyszenia podejmuje decyzję, art. 10 i 11 niniejszej decyzji Rady Stowarzyszenia UE-Algeria stosuje się odpowiednio. Decyzje i zalecenia Komitetu Stowarzyszenia przesyła się do każdego z adresatów wymienionych w art. 4. Artykuł 9 Wydatki Każda ze stron pokrywa wydatki związane z uczestnictwem w posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia oraz w każdej z grup roboczych lub organów, które mogą zostać powołane zgodnie z art. 98 układu eurośródziemnomorskiego, zarówno jeżeli chodzi o wynagrodzenie personelu, koszty podróży i diety, jak i wydatki pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki związane z tłumaczeniami ustnymi posiedzeń, tłumaczeniami pisemnymi i powielaniem dokumentów ponosi Wspólnota, z wyjątkiem wydatków związanych z tłumaczeniem ustnym lub pisemnymi na język arabski i z tego języka, które to wydatki pokrywa Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna. Inne wydatki związane z organizacją posiedzeń ponosi strona, która pełni rolę gospodarza posiedzeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 73 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków z Republiki Czeskiej i czterech zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L111 - 72 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L111 - 69 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej

 • Dz. U. L111 - 68 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L111 - 67 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L111 - 50 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L111 - 48 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki i czereśnie, inne niż wiśnie

 • Dz. U. L111 - 46 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L111 - 11 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L111 - 9 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L111 - 7 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L111 - 5 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L111 - 3 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L111 - 1 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.