Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algeria z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74

Strona 1 z 3
L 111/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

DECYZJA NR 1/2007 RADY STOWARZYSZENIA UE-ALGERIA z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia (2007/262/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE-ALGERIA,

Artykuł 4 Delegacje Członkom Rady Stowarzyszenia mogą towarzyszyć urzędnicy. Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie delegacji każdej ze stron.

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, z drugiej strony, w szczególności jego art. 92–100, uwzględniając, że wspomniany układ wszedł w życie w dniu 1 września 2005 r.


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W przypadku poruszania kwestii dotyczących Europejskiego Banku Inwestycyjnego w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia uczestniczy przedstawiciel banku w roli obserwatora.

Artykuł 1 Przewodniczący Radzie Stowarzyszenia przewodniczy rotacyjnie przez okres dwunastu miesięcy przedstawiciel Prezydencji Rady Unii Europejskiej w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich oraz przedstawiciel rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Pierwsza kadencja przewodniczącego rozpoczęła się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia i upłynęła w dniu 31 grudnia 2006 r. Artykuł 2 Posiedzenia Rada Stowarzyszenia zbiera się regularnie raz do roku na poziomie ministerialnym. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, możliwe jest zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady Stowarzyszenia, na wniosek jednej ze stron. O ile strony nie uzgodnią inaczej, posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej w terminie uzgodnionym przez strony. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwołuje sekretarz Rady Stowarzyszenia w porozumieniu z Przewodniczącym. Artykuł 3 Pełnomocnictwo Członkowie Rady Stowarzyszenia, którzy nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu, mogą być reprezentowani przez pełnomocnika. Jeżeli członek Rady Stowarzyszenia chce być reprezentowany przez pełnomocnika, musi przekazać przewodniczącemu imię i nazwisko pełnomocnika przed posiedzeniem. Pełnomocnik członka Rady Stowarzyszenia korzysta z jego wszelkich praw. Artykuł 6 Korespondencja Korespondencja skierowana do Rady Stowarzyszenia jest przesyłana do przewodniczącego Rady Stowarzyszenia na adres Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Rada Stowarzyszenia może na podstawie umowy pomiędzy stronami zaprosić do uczestnictwa w posiedzeniach osoby niebędące jej członkami celem uzyskania od nich informacji w określonych sprawach.

Artykuł 5 Sekretariat Urzędnik Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz urzędnik Ambasady Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Brukseli sprawują wspólnie funkcję sekretarzy Rady Stowarzyszenia.

Obydwaj sekretarze zapewniają przekazanie korespondencji przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia oraz, w stosownych przypadkach, rozesłanie jej do innych członków Rady Stowarzyszenia. Rozsyłana korespondencja jest kierowana do Sekretariatu Generalnego Komisji, stałych przedstawicielstw państw członkowskich oraz do Ambasady Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Brukseli.

Komunikaty przewodniczącego Rady Stowarzyszenia są przekazywane adresatom za pośrednictwem dwóch sekretarzy, a w stosownych przypadkach – przesyłane do innych członków Rady Stowarzyszenia na adresy wskazane w akapicie drugim.

28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/75

Artykuł 7 Jawność Posiedzenia Rady Stowarzyszenia nie są dostępne publicznie, chyba że postanowiono inaczej. Artykuł 8 Porządek obrad 1. Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia. Sekretarze Rady Stowarzyszenia przekazują go adresatom wymienionym w art. 6, najpóźniej piętnaście dni przed terminem posiedzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 111 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 73 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków z Republiki Czeskiej i czterech zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L111 - 72 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L111 - 69 z 200728.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Mołdawii wspólnotowej pomocy makrofinansowej

 • Dz. U. L111 - 68 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L111 - 67 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące 30. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L111 - 50 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

 • Dz. U. L111 - 48 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki i czereśnie, inne niż wiśnie

 • Dz. U. L111 - 46 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L111 - 11 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L111 - 9 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L111 - 7 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L111 - 5 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L111 - 3 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L111 - 1 z 200728.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.