Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 112 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca systemu pomocy wprowadzonego przez Francję na mocy art. 39 CA kodeksu podatkowego (code général des impôts) – pomoc państwa nr C46/2004 (ex NN65/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6629) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 112 POZ 41

Strona 1 z 34
30.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2006 r.

L 112/41

dotycząca systemu pomocy wprowadzonego przez Francję na mocy art. 39 CA kodeksu podatkowego (code général des impôts) – pomoc państwa nr C46/2004 (ex NN65/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6629)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/256/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zainteresowanych stron do przedstawienia ich uwag w określonym terminie.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

Pismem z dnia 6 stycznia 2005 r. (A/30266), i kolejnym z dnia 4 lutego 2005 r., władze francuskie zwróciły się z wnioskiem o przedłużenie tego terminu. Komisja przychyliła się do tych wniosków pisemnie, odpowiednio pismem z dnia 11 stycznia 2005 r. (D/50220) oraz z dnia 16 lutego 2005 r. (D/51190). Dnia 15 marca 2005 r. (A/32251) Komisja otrzymała uwagi władz francuskich. Otrzymała także, w wyznaczonym terminie, uwagi szesnastu zainteresowanych stron, które zostały przekazane władzom francuskim 9 czerwca 2005 r. (D/54454). Pismem z dnia 7 lipca 2005 r. (A/35587) władze francuskie poprosiły Komisję o przedłużenie terminu, który został im wyznaczony w celu skomentowania uwag zainteresowanych stron. Komisja przychyliła się do tej prośby i władze francuskie ostatecznie przekazały jej swe uwagi pismem z dnia 20 lipca 2005 r. (A/35981). Pismem przekazanym pocztą elektroniczną dnia 2 marca 2006 r. (A/31655), władze francuskie przekazały Komisji dodatkowe uwagi dotyczące przedmiotowego systemu.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. (1)

PROCEDURA (6)

Pismem z dnia 19 lutego 2004 r. (D/51178), Komisja zwróciła się do władz francuskich z wnioskiem o przekazanie informacji dotyczących podstawowych założeń leasingu podatkowego zastosowanego na korzyść niektórych przedsiębiorstw posiadających zezwolenie ministra finansów, wprowadzonych art. 77 ustawy nr 98-546 z dnia 2 lipca 1998 r., dotyczącej różnych przepisów natury gospodarczej i finansowej (2). Pismem z dnia 18 marca 2004 r. władze francuskie poprosiły o przedłużenie terminu, który został im wyznaczony w celu dostarczenia wymaganych informacji. Pismem z dnia 3 maja 2004 r. (A/33117) Komisja otrzymała wyżej wymienione informacje od władz francuskich. Pismem z dnia 6 lipca 2004 r. (D/54933) Komisja poprosiła władze francuskie o przedłożenie dodatkowych informacji, które zostały jej dostarczone 2 sierpnia 2004 r. (A/36007).

(7)

Zgodnie z akapitem pierwszym art. 39 C kodeksu podatkowego (zwanego dalej KP), amortyzacja składników aktywów przekazanych w leasing lub przekazanych do dyspozycji w jakiejkolwiek innej formie jest rozłożona na zwykły okres użytkowania. Artykuł 77 ustawy nr 98-546 wprowadza do KP dwa przepisy mające na celu walkę z uchylaniem się od płacenia podatków przy finansowaniu ruchomości przez spółki osobowe i grupy interesów gospodarczych (GIG) (4).

(8)

(2)

Pismem z dnia 14 grudnia 2004 r. (D/205909), Komisja dostarczyła władzom francuskim decyzję nakazującą wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie z art.88 ust. 2 Traktatu. Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). W tej decyzji Komisja zwróciła się z prośbą do Francji oraz

(1) Dz.U. C 89 z 13.4.2005, str. 15. (2) Dziennik urzędowy Republiki Francuskiej nr 152 z dnia 3 lipca 1998 r., str. 10127. (3) Dz.U. C 89 z 13.4.2005, str. 15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 112 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 77 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie środka C 24/2004 (ex NN 35/2004) zastosowanego przez Szwecję w celu wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6923) (1)

 • Dz. U. L112 - 67 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6730) (1)

 • Dz. U. L112 - 32 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 5/2006 (ex N 230/2005), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz stoczni Rolandwerft (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5854) (1)

 • Dz. U. L112 - 14 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2005 (ex NN 21/2005) udzielonej przez Republikę Słowacką na rzecz Frucona Košice, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2082) (1)

 • Dz. U. L112 - 1 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie Planu Rivesaltes i opłat parafiskalnych CIVDN wdrożonych przez Francję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 50)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.