Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 112 POZ 67

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6730) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 112 POZ 67

Strona 1 z 12
30.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2006 r.

L 112/67

w sprawie pomocy państwa C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6730)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/257/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),


(6)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących środka pomocy.

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag (1) zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami, a także mając na uwadze, co następuje:

1. (1) PROCEDURA

Władze polskie przedstawiły uwagi pismem z dnia 7 marca 2006 r., zarejestrowanym dnia 9 marca 2006 r. Uwag od osób trzecich nie otrzymano.

2.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

2.1. Pismem z dnia 8 października 2004 r. Polska zgłosiła Komisji środki przyznane na wsparcie restrukturyzacji Huty Stalowa Wola S.A. (zwanej dalej „HSW S.A.” lub „beneficjentem”) celem uzyskania pewności prawnej, że środki te zostały przyznane przed dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zatem nie mają zastosowania po dniu przystąpienia, oraz że nie stanowią tym samym nowej pomocy, która może być przedmiotem badań Komisji na mocy art. 88 Traktatu WE. Polska wystąpiła do Komisji o zatwierdzenie środków pomocy jako pomocy na restrukturyzację w przypadku stwierdzenia przez Komisję, że środki te stanowią nową pomoc. Komisja wystąpiła do Polski o przedstawienie dodatkowych informacji pismami z dnia 11 listopada 2004 r., z dnia 1 marca 2005 r., z dnia 27 kwietnia 2005 r. i z dnia 26 lipca 2005 r., na które Polska odpowiedziała, odpowiednio, pismem z dnia 31 stycznia 2005 r., zarejestrowanym dnia 2 lutego 2005 r., pismem z dnia 4 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 8 kwietnia 2005 r., pismem z dnia 7 czerwca 2005 r., zarejestrowanym dnia 9 czerwca 2005 r. oraz pismem z dnia 2 września 2005 r., zarejestrowanym dnia 6 września 2005 r. W trakcie wymiany informacji okazało się, że część zgłoszonych środków wdrożono z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Pomoc tę uznano zatem za niezgodną z prawem, a sprawie przyznano nowy numer NN 79/2005. Pismem z dnia 23 listopada 2005 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do środków pomocy, o których mowa.

(7)

Przedsiębiorstwo

(2)

HSW S.A., beneficjent pomocy i spółka dominująca w grupie kapitałowej HSW, ma siedzibę w Stalowej Woli, położonej w województwie podkarpackim. Region ten jest objęty pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. W lutym 2006 r. grupa składała się z 8 spółek, w których HSW S.A. posiadała co najmniej 51 % udziałów i które kontrolowała, oraz 10 spółek, w których jej udział był mniejszy niż 51 %. Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej HSW pełnią rolę wzajemnych dostawców materiałów i usług. Oprócz spółki dominującej, spółki o największym kapitale zakładowym w ramach grupy to: HSW-Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. i HSWZakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. Udział sprzedaży realizowanej przez HSW S.A. na rzecz spółek grupy kapitałowej w całkowitej sprzedaży HSW S.A. wynosi 20– 30 %.

(8)

(3)

HSW S.A. została założona w 1937 r. i początkowo produkowała armaty oraz stal szlachetną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 112 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 77 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie środka C 24/2004 (ex NN 35/2004) zastosowanego przez Szwecję w celu wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6923) (1)

 • Dz. U. L112 - 41 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca systemu pomocy wprowadzonego przez Francję na mocy art. 39 CA kodeksu podatkowego (code général des impôts) – pomoc państwa nr C46/2004 (ex NN65/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6629) (1)

 • Dz. U. L112 - 32 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 5/2006 (ex N 230/2005), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz stoczni Rolandwerft (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5854) (1)

 • Dz. U. L112 - 14 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2005 (ex NN 21/2005) udzielonej przez Republikę Słowacką na rzecz Frucona Košice, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2082) (1)

 • Dz. U. L112 - 1 z 200730.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie Planu Rivesaltes i opłat parafiskalnych CIVDN wdrożonych przez Francję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 50)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.