Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 113 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 457/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych (1)

Data ogłoszenia:2007-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 113 POZ 1

30.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 457/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 wprowadziło przepisy zakazujące transportu ciężkich produktów naftowych przez tankowce pojedynczokadłubowe wpływające do lub wypływające z portów państw członkowskich Unii Europejskiej.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

W wyniku działań państw członkowskich i Komisji w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) zakaz ten został przyjęty na poziomie światowym poprzez zmianę załącznika I do MARPOL 73/78.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( ),

2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 (3) przewiduje przyspieszone wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania wymaganych Międzynarodową konwencją o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r. zmienioną Protokołem uzupełniającym z 1978 r. (zwaną dalej „MARPOL 73/78”) dla tankowców pojedynczokadłubowych w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia ropą naftową na wodach europejskich.

Ustępy 5, 6 i 7 reguły 13H załącznika I do MARPOL 73/78, odnoszącej się do zakazu transportu ciężkich produktów naftowych przez tankowce pojedynczokadłubowe, przewidują możliwość zwolnień ze stosowania niektórych postanowień reguły 13H. Oświadczenie włoskiej Prezydencji Rady Europejskiej złożone w imieniu Unii Europejskiej, zapisane w oficjalnym sprawozdaniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 50), wyraża polityczne zobowiązanie do niestosowania tych zwolnień.

(5)

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2006, str. 229. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. (3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2172/2004 (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 26).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 417/2002 statek pływający pod banderą państwa członkowskiego mógłby korzystać ze zwolnień ze stosowania reguły 13H pod warunkiem pracy poza portami lub terminalami na wodach przybrzeżnych znajdujących się pod jurysdykcją państwa członkowskiego i dalszego przestrzegania rozporządzenia (WE) nr 417/2002.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

L 113/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2007

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 417/2002 otrzymuje brzmienie: „3. Jedynie tankowce podwójnokadłubowe mogą transportować ciężkie produkty naftowe pod banderą państwa członkowskiego.

Żaden tankowiec transportujący ciężkie produkty naftowe, niezależnie od bandery, z wyjątkiem tankowców podwójnokadłubowych, nie może otrzymać pozwolenia na wejście do i wyjście z portów lub przybrzeżnych terminali ani na zakotwiczanie się na wodach objętych jurysdykcją danego państwa członkowskiego.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 25 kwietnia 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

G. GLOSER

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 113 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L113 - 3 z 200730.4.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.