Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 113 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 113 POZ 3

Strona 1 z 5
30.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/3

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 458/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( ),


2

Komisja (Eurostat) zbiera już roczne dane dotyczące ochrony socjalnej, które państwa członkowskie przekazują dobrowolnie. Działanie to nabrało charakteru stałej praktyki w państwach członkowskich i opiera się na wspólnych zasadach metodologicznych stworzonych w celu zapewnienia porównywalności danych.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tworzenie poszczególnych statystyk Wspólnoty podlega zasadom określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (4).

W art. 2 Traktatu jako jedno z zadań Wspólnoty wymienione jest popieranie wysokiego poziomu ochrony socjalnej. Szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r. zainicjował proces wymiany praktyk dotyczących modernizacji systemów ochrony socjalnej pomiędzy państwami członkowskimi. Na mocy decyzji Rady 2004/689/WE (3) utworzony został Komitet ds. Ochrony Socjalnej, który ma na celu wspieranie współpracy w zakresie wymiany pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi w odniesieniu do modernizacji i poprawy systemów ochrony socjalnej. W komunikacie Komisji z dnia 27 maja 2003 r. zatytułowanym „Wzmocnienie wymiaru społecznego strategii lizbońskiej: usprawnienie otwartej koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej” przedstawiona została strategia mająca na celu usprawnienie procesu otwartej koordynacji w obszarze polityki społecznej, z zamiarem wzmocnienia pozycji ochrony socjalnej i integracji społecznej w ramach strategii lizbońskiej. W dniu 20 października 2003 r. Rada zgodziła się, że usprawnienie byłoby przeprowadzane od 2006 r. W tym kontekście głównym instrumentem sprawozdawczym stało się roczne wspólne sprawozdanie, łączące najważniejsze wnioski z analiz oraz deklaracje polityczne odnoszące się zarówno do otwartej metody koordynacji (OMK) w różnych dziedzinach jej stosowania, jak i do przekrojowych zagadnień z zakresu ochrony socjalnej. OMK położyła nowy nacisk na konieczność istnienia porównywalnych, aktualnych i rzetelnych statystyk w obszarze polityki społecznej. Porównywalne statystyki w zakresie ochrony socjalnej są używane w corocznych wspólnych sprawozdaniach.

(8)

(2)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(3)

(9)

(4)

Komisja powinna w szczególności posiadać uprawnienia do podjęcia decyzji dotyczącej pierwszego roku, za który powinny być gromadzone pełne dane w zakresie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej. Komisja powinna również posiadać uprawnienia do przyjęcia środków w zakresie szczegółowej klasyfikacji gromadzonych danych, wykorzystywanych definicji i uaktualniania zasad rozpowszechniania. W związku z tym, że środki te mają znaczenie ogólne, a ich celem jest zmiana elementów innych niż istotne i dodanie nowych elementów innych niż istotne do niniejszego rozporządzenia, powinny one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(10)

(5)

W związku z tym, że cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie ustanowienie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających tworzenie zharmonizowanych danych, nie może być osiągnięty w wystarczający sposób przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 113 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L113 - 1 z 200730.4.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 457/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.