Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 3

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 6 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

rok 2006. W związku z powyższym należy ustalić kwoty pomocy wyrównawczej, która ma zostać przyznana w odniesieniu do roku 2006.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 404/93 pomoc dodatkowa jest przyznawana dla jednego lub kilku regionów produkcji, gdy średni dochód z produkcji jest znacznie niższy niż średni dochód wspólnotowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 pomoc wyrównawcza dla pokrycia straty dochodów na rzecz producentów wspólnotowych obliczana jest na podstawie różnicy między zryczałtowanym dochodem referencyjnym a średnim dochodem z produkcji dla bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w danym roku. Od dnia 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie (EWG) nr 404/93, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006, nie przewiduje już systemu pomocy wyrównawczej dla sektora bananów. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 2013/2006 art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 nadal ma zastosowanie w odniesieniu do systemu pomocy wyrównawczej na rok 2006. Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1858/93 z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzenia do obrotu w sektorze bananów (2) ustala „zryczałtowany dochód referencyjny” w wysokości 64,03 EUR/100 kg netto zielonych bananów na etapie pobrania z pakowalni. W roku 2006 średni dochód z produkcji, obliczony na podstawie średniej – z jednej strony – cen bananów wprowadzonych do obrotu poza regionami produkcyjnymi, na etapie pierwszego miejsca rozładunku (towar nierozładowany) i – z drugiej strony – cen sprzedaży na rynkach lokalnych dla bananów wprowadzonych do obrotu w regionach produkcyjnych, pomniejszony o kwoty zryczałtowane określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93, był niższy od poziomu zryczałtowanego dochodu referencyjnego ustalonego na

(6)

(2)

Średni roczny dochód z produkcji, uzyskany z wprowadzenia do obrotu bananów wyprodukowanych na Martynice, Gwadelupie, Krecie i w Lakonii, okazał się znacznie niższy od średniej wspólnotowej w 2006 r. Z tego powodu należy przyznać dodatkową pomoc regionom produkcyjnym Martyniki, Gwadelupy, Krety i Lakonii. Z uwagi na dane za 2006 r., które wskazują na trudne warunki wprowadzania do obrotu, należy ustalić kwotę pomocy dodatkowej pokrywającej 75 % różnicy pomiędzy średnim dochodem we Wspólnocie a zarejestrowanym średnim dochodem ze sprzedaży produktów w tych regionach.

(7)

Z powodu braku wszystkich potrzebnych danych, kwota pomocy wyrównawczej na rok 2006 nie mogła zostać ustalona wcześniej. Należy przewidzieć wypłatę salda pomocy za rok 2006 w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(3)

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Artykuł 1 1. Kwotę pomocy wyrównawczej określonej w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do świeżych bananów objętych kodem CN ex 0803, z wyjątkiem plantanów, wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r., ustala się na 18,56 EUR/100 kg.

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13). (2) Dz.U. L 170 z 13.7.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

2. Wysokość pomocy określoną w ust. 1 zwiększa się o 13,95 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki, 15,42 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy i 3,58 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych na Krecie i w Lakonii.

L 114/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93, właściwe organy państw członkowskich wypłacają kwotę salda końcowego pomocy wyrównawczej, przyznanej w odniesieniu do roku 2006, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, po sprawdzeniu wniosków zgodnie z tym art. 10. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 27 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 26 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 17 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu uwzględnienia dodatkowych środków w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i zaktualizowania wzorów świadectw zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1811) (1)

 • Dz. U. L114 - 16 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787) (1)

 • Dz. U. L114 - 14 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/210/WE w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (1)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. dokonujące sprostowania do wersji duńskiej, fińskiej i szwedzkiej rozporządzenia (WE) nr 327/98 otwierającego niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiącego o administrowaniu nimi

 • Dz. U. L114 - 8 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L114 - 5 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L114 - 1 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.