Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2007-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 8

Strona 1 z 3
L 114/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 487/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2007 r. dwustronny handel serem przestaje podlegać kontyngentom. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, iż handel serami między Wspólnotą a Szwajcarią dotyczy istotnych ilości oraz wysokiej wartości handlowej, właściwe jest znaczne zmniejszenie zabezpieczenia pozwoleń na przywóz sera pochodzącego ze Szwajcarii.

(4)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 (2) pozwolenia na przywóz są ważne tylko dla określonego w nich kodu produktu. Przywóz w ramach kontyngentów może być utrudniony w przypadku, gdy współczynnik przydziału powoduje pomniejszenie ilości produktu objętego kodem, którego dotyczy złożony wniosek o pozwolenie. W celu ułatwienia handlu i optymalizacji wykorzystania kontyngentów przywozowych pozwolenia na przywóz powinny być również ważne dla produktów o innych kodach objętych tym samym numerem kontyngentu, pod warunkiem że podlegają one identycznej celnej należności przywozowej. Ponieważ obecne przepisy mogą powodować niewykorzystanie ilości przewidzianych w pozwoleniach na przywóz wydanych w styczniu 2007 r., nowe przepisy należy stosować z mocą wsteczną. Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (3), zatwierdzona decyzją 2002/309/WE, Euratom Rady i Komisji (4) (dalej zwana „Umową ze Szwajcarią”), zawiera ustalenia dotyczące otwarcia kontyngentów i obniżenia stawek celnych na niektóre przetwory mleczne pochodzące ze Szwajcarii. Jej załącznik 3 dotyczący koncesji w zakresie serów przewiduje w pkt 1 pełną liberalizację dwustronnego handlu serami od dnia 1 czerwca 2007 r., po upływie pięcioletniego okresu przejściowego. Celem Umowy ze Szwajcarią jest wzmocnienie relacji wolnego handlu między stronami poprzez stopniowe usuwanie barier mających negatywny wpływ na znaczną część ich wymiany handlowej. Od dnia 1 czerwca

zmie307 zmie384

W następstwie przyjęcia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5), skreślono kody CN 0406 90 02 do 0406 90 06. Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 stał się zatem zbędny i również należy go skreślić. Załącznik II do Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii dotyczącej dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (6), zatwierdzonej decyzją Rady 2007/138/WE (7), przewiduje otwarcie kontyngentów taryfowych na niektóre przetwory mleczne. Rozdział I tytuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 oraz jego załącznik I powinny zostać odpowiednio dostosowane. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2535/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(5)

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jednakże w przypadku pozwoleń wydanych w ramach przywozowych kontyngentów taryfowych, określonych w rozdziale I oraz sekcji 2 rozdziału III tytułu 2, są one ważne dla wszystkich kodów CN objętych tym samym numerem kontyngentu, pod warunkiem że podlegają one identycznej celnej należności przywozowej.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 27 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 26 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 17 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu uwzględnienia dodatkowych środków w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i zaktualizowania wzorów świadectw zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1811) (1)

 • Dz. U. L114 - 16 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787) (1)

 • Dz. U. L114 - 14 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/210/WE w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (1)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. dokonujące sprostowania do wersji duńskiej, fińskiej i szwedzkiej rozporządzenia (WE) nr 327/98 otwierającego niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiącego o administrowaniu nimi

 • Dz. U. L114 - 5 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L114 - 3 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

 • Dz. U. L114 - 1 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.