Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1652) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 18

Strona 1 z 2
L 115/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1652)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/269/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zwierzęta nie przejdą dwukrotnie z wynikiem negatywnym.

testu

Cogginsa

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Inaczej niż w innych państwach członkowskich, w Rumunii EIA jest chorobą endemiczną, a natychmiastowy ubój koniowatych będących źródłem zakażenia nie jest prowadzony konsekwentnie. Z tego powodu Rumunia po przystąpieniu do Unii Europejskiej dobrowolnie kontynuuje, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, stosowanie odpowiednich środków przewidzianych w decyzji Komisji 2004/825/WE z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (4). Ze względu na handel żywymi koniowatymi, ich nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami sytuacja epidemiologiczna w Rumunii może stanowić zagrożenie dla zdrowia koniowatych we Wspólnocie. Należy zatem przyjąć środki ochronne, ustanawiając specjalny system przemieszczania i handlu koniowatymi oraz komórkami jajowymi i zarodkami koniowatych pochodzącymi z Rumunii w celu ochrony zdrowia i dobrostanu koniowatych w państwach członkowskich.

Niedokrwistość zakaźna koni (equine infectious anemia – „EIA”) jest chorobą wirusową dotykającą wyłącznie zwierzęta z rodziny Equidae. Zakażenie EIA jest zazwyczaj niewidoczne, o ile nie nastąpi zgon z powodu jednego z ostrych ataków choroby. Okres inkubacji wynosi zwykle od jednego do trzech tygodni, lecz może trwać do trzech miesięcy. Zakażone koniowate pozostają źródłem zakażenia przez całe swoje życie i mogą potencjalnie przenosić zakażenie na inne koniowate. Przeniesienie zakażenia następuje poprzez krew zakażonego zwierzęcia z rodziny koniowatych, najczęściej w wyniku przerwanego pasożytowania ślepaków, zakażenia płodu in utero, w wyniku użycia zanieczyszczonych igieł lub wstrzyknięcia produktów krwiopochodnych zawierających wirusa. EIA jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłaszania zgodnie z załącznikiem A do dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (2). Ponadto dyrektywa Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (3) stanowi, że należy zgłaszać ogniska EIA Komisji i pozostałym państwom członkowskim za pomocą Systemu Zgłaszania Chorób Zwierzęcych („ADNS”). Artykuł 4 ust. 5 dyrektywy 90/426/EWG przewiduje ograniczenia przemieszczania koniowatych z gospodarstw, w których stwierdzono występowanie EIA, dopóki, po uboju zakażonych zwierząt, pozostałe

(5)

(6)

(7)

(2)

Zgodnie z wymogami decyzji Komisji 93/623/EWG z dnia 20 października 1993 r. ustanawiającej dokument identyfikacyjny (paszport) towarzyszący zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych (5) i decyzji Komisji 2000/68/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniającej decyzję 93/623/EWG oraz ustanawiającej identyfikację hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (6), koniowatym podczas ich przemieszczania lub przewozu towarzyszy dokument identyfikacyjny. Wymogi w zakresie świadectw dotyczących przemieszczania i przewozu koniowatych są określone w art. 8 dyrektywy 90/426/EWG. W celu poprawienia wykrywalności zarejestrowanych koniowatych z obszarów dotkniętych EIA w innych państwach członkowskich należy zastąpić poświadczenie zgodne z załącznikiem B do dyrektywy 90/426/EWG świadectwem zdrowia zwierząt zgodnym z załącznikiem C do tej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 30 z 20073.5.2007

  Umowa między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 29 z 20073.5.2007

  Decyzja Rady 2007/274/WSiSW z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 28 z 20073.5.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów

 • Dz. U. L115 - 26 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1786)

 • Dz. U. L115 - 24 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1785)

 • Dz. U. L115 - 22 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na konferencję organizowaną przez OIE w 2007 r. pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji?”

 • Dz. U. L115 - 20 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków w Niderlandach w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1746)

 • Dz. U. L115 - 3 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich i zmieniająca decyzję 2004/450/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1554)

 • Dz. U. L115 - 1 z 20073.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2007 z dnia 2 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.