Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na konferencję organizowaną przez OIE w 2007 r. pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji?”

Data ogłoszenia:2007-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 22

L 115/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na konferencję organizowaną przez OIE w 2007 r. pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji” (2007/271/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,


W kilku państwach członkowskich wścieklizna występuje już od wielu lat u dzikich zwierząt, które są rezerwuarem zarazków tej choroby w stosunku do innych zwierząt, stanowiąc tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. W państwach tych wprowadzono programy zwalczania wścieklizny oraz szczepienia dzikich zwierząt drogą pokarmową. Dzięki zastosowaniu tych środków w niektórych państwach członkowskich choroba została zwalczona, jednak w tych państwach, w których programy jej zwalczania wdrożono później, choroba ta nadal występuje.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Programy te powinny być realizowane aż do ostatecznego zwalczenia wścieklizny. Ponadto programy te będą niezbędne również w państwach członkowskich sąsiadujących z państwami trzecimi, w których nadal występuje wścieklizna u dzikiej zwierzyny.

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na szczególne środki weterynaryjne, w tym środki techniczne i naukowe. Dokładniej rzecz ujmując, Wspólnota ma za zadanie podejmować środki techniczne i naukowe potrzebne do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii oraz do rozwoju edukacji i szolenia w dziedzinie weterynarii, bądź też pomagać państwom członkowskim lub organizacjom międzynarodowym w podejmowaniu takich środków.

(5)

W interesie zdrowia zwierząt należy wspierać wszelkie działania mogące ułatwić proces decyzyjny w zakresie zwalczania wścieklizny w państwach Europy Wschodniej oraz Azji Środkowej.

(2)

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpiła z inicjatywą zorganizowania wielkiej konferencji pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji”, która odbędzie się w maju 2007 r. w Paryżu (dalej jako „konferencja OIE”). Ponieważ celem konferencji OIE jest rozwinięcie zaleceń konferencji OIE, która odbyła się w 2005 r. w Kijowie, OIE posiada faktycznie monopol, w rozumieniu art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w związku z czym nie jest wymagane zaproszenie do składania wniosków.

(6)

Konferencja OIE może przyczynić się do poprawy obowiązującego ustawodawstwa weterynaryjnego oraz rozwoju edukacji i szkoleń weterynaryjnych w państwach w niej uczestniczących.

(7)

Dlatego też właściwe jest wniesienie wkładu finansowego Wspólnoty do konferencji organizowanej przez OIE. Należy określić maksymalną kwotę i wielkość procentową takiego wkładu. Wkład finansowy Wspólnoty będzie pochodził z pozycji budżetowej 17 04 02 01.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1248/2006 (Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 3).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

3.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/23

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Wkład finansowy Wspólnoty przewidziany w art. 19 decyzji 90/424/EWG, w maksymalnej wysokości 25 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie wyższy niż 50 000 EUR, zostaje przyznany na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) na materiały techniczne i naukowe związane z konferencją pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji”, która odbędzie się w Paryżu w maju 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 30 z 20073.5.2007

  Umowa między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 29 z 20073.5.2007

  Decyzja Rady 2007/274/WSiSW z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 28 z 20073.5.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów

 • Dz. U. L115 - 26 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1786)

 • Dz. U. L115 - 24 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1785)

 • Dz. U. L115 - 20 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków w Niderlandach w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1746)

 • Dz. U. L115 - 18 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1652) (1)

 • Dz. U. L115 - 3 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich i zmieniająca decyzję 2004/450/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1554)

 • Dz. U. L115 - 1 z 20073.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2007 z dnia 2 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.