Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 30

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2007-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 30

Strona 1 z 5
L 115/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2007

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH, zwany dalej „RSZ”, i UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, zwane dalej „Stronami”, ZWAŻYWSZY, że RSZ i UE mają wspólne cele zakładające wzmocnienie wszelkimi sposobami własnego bezpieczeństwa i zapewnienie swoim obywatelom wysokiego poziomu ochrony w ramach przestrzeni bezpieczeństwa, ZWAŻYWSZY, że RSZ i UE zgadzają się, że należy rozwijać konsultacje i wzajemną współpracę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, ZWAŻYWSZY, że w tym kontekście istnieje stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między RSZ a UE, UZNAJĄC, że aby konsultacje i współpraca były pełne i skuteczne, może być niezbędny dostęp do informacji i materiałów niejawnych RSZ i UE, a także wymiana informacji niejawnych między RSZ a UE, ŚWIADOMI, że taki dostęp i wymiana informacji niejawnych wymagają odpowiednich środków bezpieczeństwa, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Zakres zastosowania 1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych przez Strony.

jednego lub większej liczby jej państw członkowskich szkody lub straty o różnym zasięgu; ii) które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem w interesie bezpieczeństwa RSZ lub UE; i iii) które opatrzone są klauzulą tajności przyznaną przez RSZ lub UE. Informacje te mogą mieć formę przekazu ustnego, wizualnego, elektronicznego magnetycznego lub dokumentu, lub też formę materiału, w tym sprzętu lub technologii.

2. Każda ze Stron chroni informacje niejawne otrzymane od drugiej z nich, w szczególności przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie oraz zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 1.

Artykuł 3 Klauzule tajności

Artykuł 2 Definicje 1. Do celów niniejszej Umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”).

Informacje niejawne oznacza się następująco:

a) w przypadku RSZ informacje niejawne oznacza się klauzulami: TOP SECRET, SECRET lub CONFIDENTIAL.

2. Do celów niniejszej Umowy „informacje niejawne” oznaczają informacje i materiały podlegające niniejszej umowie: i) których ujawnienie może przynieść interesom RSZ lub UE lub

b) w przypadku UE informacje niejawne oznacza się klauzulami: TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE lub RESTREINT UE.

3.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/31

2.

Następujące klauzule tajności są odpowiednikami:

na mocy niniejszej umowy, a także praw własności intelektualnej, takich jak patenty, prawa autorskie lub tajemnice handlowe.

W Unii Europejskiej

W Stanach Zjednoczonych Ameryki

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET SECRET UE CONFIDENTIEL UE RESTREINT UE

TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL (brak amerykańskiego odpowiednika)

7. Żadna osoba nie jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie na podstawie stopnia, zajmowanego stanowiska lub poświadczenia bezpieczeństwa. Dostęp do informacji niejawnych uzyskują wyłącznie osoby, których obowiązki służbowe wymagają takiego dostępu i którym, w odpowiednich przypadkach, przyznano wymagane poświadczenie bezpieczeństwa osobowego zgodnie z określonymi standardami Stron.

3. Informacje niejawne przekazywane sobie przez Strony są opatrzone pieczęcią, oznaczone lub opatrzone nazwą Strony udostępniającej. Strona otrzymująca informacje niejawne przekazane przez drugą ze Stron obejmuje je ochroną odpowiadającą co najmniej klauzuli przyznanej im przez Stronę udostępniającą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 29 z 20073.5.2007

  Decyzja Rady 2007/274/WSiSW z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 28 z 20073.5.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów

 • Dz. U. L115 - 26 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1786)

 • Dz. U. L115 - 24 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1785)

 • Dz. U. L115 - 22 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na konferencję organizowaną przez OIE w 2007 r. pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji?”

 • Dz. U. L115 - 20 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków w Niderlandach w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1746)

 • Dz. U. L115 - 18 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1652) (1)

 • Dz. U. L115 - 3 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich i zmieniająca decyzję 2004/450/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1554)

 • Dz. U. L115 - 1 z 20073.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2007 z dnia 2 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.