Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących nasion

Data ogłoszenia:2007-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 3

4.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 491/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących nasion

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W związku z reformą sektora nasion należy zweryfikować i uprościć przekazywanie informacji niezbędnych do wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1947/2005. W celu zapewnienia przejrzystości należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 2081/2004 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72 (1), w szczególności jego art. 11,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Państwa członkowskie przekazują Komisji w formie elektronicznej, w odniesieniu do każdego gatunku i grupy odmian określonych w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, informacje wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia w terminach określonych w załączniku. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 2081/2004 traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiającego zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (2) mówi o gatunkach i grupach odmian określonych w załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 (3). Obecnie są one zawarte w załączniku XI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 3. (2) Dz.U. L 360 z 7.12.2004, str. 6. (3) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

L 116/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2007

ZAŁĄCZNIK Terminy przekazywania danych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 1:

Termin przekazania informacji Lp Charakter informacji (według gatunków i grup odmian) Rok zbioru Rok kalendarzowy następujący po zbiorze

1 2 3 4

(1) (2) (3) (4)

Łączny obszar przyjęty do kwalifikacji (w ha) Szacunkowy zbiór (w tonach) (1) (2) Zebrane ilości łącznie (w tonach) (3) Zapasy w posiadaniu hurtowników na koniec roku gospodarczego (w tonach) (3) (4)

15 listopada 15 listopada 1 października 1 października

Dane te stosuje się wyłącznie do podstawowego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału siewnego. Dane dotyczące ilości nasion przyjętych do kwalifikacji. Dane dotyczące ilości odnoszących się do nasion spełniających wymogi w zakresie kwalifikacji. Rok gospodarczy zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 64 z 20074.5.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1)

 • Dz. U. L116 - 62 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustalająca na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1717) (1)

 • Dz. U. L116 - 59 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia piroksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1698) (1)

 • Dz. U. L116 - 34 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1681) (1)

 • Dz. U. L116 - 9 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547) (1)

 • Dz. U. L116 - 5 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r. zmieniające po raz 75. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L116 - 1 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.