Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1681) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 34

Strona 1 z 18
L 116/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1681)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/276/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (4) zawiera w załączniku wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej”).


uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

Wykaz punktów kontroli granicznej zawiera jednostkowy numer Traces dla każdego punktu kontroli granicznej. Traces to skomputeryzowany system wprowadzony decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu Traces i zmieniającą decyzję 92/486/EWG (5). Zastępuje on wcześniejszy system Animo opierający się na sieci wprowadzonej decyzją Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo) (6) i dotyczącego identyfikacji przepływu zwierząt i niektórych produktów w przywozie i handlu wewnątrzwspólnotowym.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

W związku z zadowalającymi wynikami kontroli przeprowadzonej zgodnie z decyzją 2001/881/WE wykaz punktów kontroli granicznej należy uzupełnić o dodatkowe punkty kontroli granicznej w Hrebennem w Polsce i w Norrköping w Szwecji.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z informacjami przekazanymi przez Danię i Zjednoczone Królestwo punkty kontroli granicznej w Rønne w Danii i w Aberdeen, Goole oraz w Grangemouth w Zjednoczonym Królestwie należy usunąć z wykazu punktów kontroli granicznej.

(5) (1)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe

Ponadto należy uaktualnić wykaz w celu uwzględnienia ostatnich zmian dotyczących kategorii zwierząt lub produktów, których kontrolowanie jest dozwolone w niektórych punktach kontroli granicznej, zatwierdzonych uprzednio zgodnie z decyzją 2001/881/WE oraz organizacji centrów kontroli działających w ramach tych punktów.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(4) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1). (5) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/515/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 29). (6) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 64 z 20074.5.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1)

 • Dz. U. L116 - 62 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustalająca na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1717) (1)

 • Dz. U. L116 - 59 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia piroksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1698) (1)

 • Dz. U. L116 - 9 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547) (1)

 • Dz. U. L116 - 5 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r. zmieniające po raz 75. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L116 - 3 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących nasion

 • Dz. U. L116 - 1 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.