Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r. zmieniające po raz 75. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 5

Strona 1 z 3
4.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r. zmieniające po raz 75. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 17 kwietnia 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone. Powinno się zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu rozporządzenie to musi wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 14/2007 (Dz.U. L 6 z 11.1.2007, str. 6).

L 116/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Wpis: „Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Tytuł: a) Alhaj, b) Maulavi. Stanowisko: Dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1934. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Tytuł: a) Alhaj, b) Maulavi. Stanowisko: dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1934. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252 (paszport afgański).

(2) Wpis: „Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, »konsulat generalny« talibów, Peshawar, Pakistan. Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Farah. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: 00737 (data wydania: 20.10.1996).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Farah. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: 00737 (paszport afgański wydany w dniu 20.10.1996).

(3) Wpis „Sayed Allamuddin Athear. Stanowisko: drugi sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1955. Miejsce urodzenia: Badakshan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 64 z 20074.5.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1)

 • Dz. U. L116 - 62 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustalająca na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1717) (1)

 • Dz. U. L116 - 59 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia piroksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1698) (1)

 • Dz. U. L116 - 34 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1681) (1)

 • Dz. U. L116 - 9 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547) (1)

 • Dz. U. L116 - 3 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących nasion

 • Dz. U. L116 - 1 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.