Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustalająca na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1717) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 62

L 116/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustalająca na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1717)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, czeskim, greckim, włoskim, łotewskim, węgierskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i fińskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/278/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji obliczane są na podstawie kwot cukru wyrażonych w tonach, z których zrezygnowało dane państwo członkowskie w roku gospodarczym 2007/2008, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 968/2006,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przypadające na dane państwo członkowskie kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji, o których mowa odpowiednio w art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 320/2006, ustalone na podstawie kwot cukru wyrażonych w tonach, z których zrezygnowało dane państwo członkowskie w roku gospodarczym 2007/2008, są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Republiki Finlandii.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (2), w szczególności jego art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do dnia 31 marca 2007 r. Komisja ustali kwoty pomocy przyznawanej każdemu państwu członkowskiemu na rzecz dywersyfikacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 320/2006, dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji zgodnie z art. 7 wspomnianego rozporządzenia oraz pomocy przejściowej dla niektórych państw członkowskich zgodnie z art. 9 wymienionego rozporządzenia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42. (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 32.

4.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/63

ZAŁĄCZNIK Kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji na rok gospodarczy 2007/2008

Państwo członkowskie Pomoc na rzecz dywersyfikacji Dodatkowa pomoc na rzecz dywersyfikacji

Republika Czeska Grecja Hiszpania Włochy Łotwa Węgry Portugalia Słowacja Słowenia Finlandia

11 220 770,83 EUR 17 388 600,00 EUR 1 826 328,60 EUR 2 722 224,64 EUR 7 282 297,50 EUR 11 836 183,50 EUR 2 135 250,00 EUR 7 679 563,50 EUR 5 800 543,50 EUR 6 141 526,50 EUR

— 8 694 300,00 EUR — 1 361 112,32 EUR 7 282 297,50 EUR — 2 565 530,25 EUR — 5 800 543,50 EUR —

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 64 z 20074.5.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1)

 • Dz. U. L116 - 59 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia piroksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1698) (1)

 • Dz. U. L116 - 34 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1681) (1)

 • Dz. U. L116 - 9 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547) (1)

 • Dz. U. L116 - 5 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r. zmieniające po raz 75. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L116 - 3 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących nasion

 • Dz. U. L116 - 1 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.