Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1)

Data ogłoszenia:2007-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 64

Strona 1 z 4
L 116/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2007

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1) (2007/279/WE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANK CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 286,

2. Decyzja uściśla także rolę, zadania i obowiązki administratorów danych oraz koordynatorów ochrony danych, jak również implementuje zasady, na podstawie których podmioty danych mogą wykonywać przysługujące im prawa.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1), w szczególności art. 24 ust. 8,

Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszej decyzji oraz bez uszczerbku dla definicji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001:

a także mając na uwadze, co następuje:

a) „administrator danych” oznacza członka kadry kierowniczej EBC odpowiedzialnego za jednostkę organizacyjną określającą cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych;

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 określa zasady ochrony danych oraz reguły postępowania mające zastosowanie do wszystkich instytucji i organów wspólnotowych, jak również przewiduje, iż przy każdej instytucji lub organie wspólnotowym powołuje się inspektora ochrony danych (IOD).

b) „koordynator ochrony danych” oznacza pracownika wspomagającego administratora danych w wykonywaniu jego obowiązków związanych z ochroną danych. Osoba ta powinna być specjalistą w zakresie zarządzania zasobami danych.

(2)

Zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 każda wspólnotowa instytucja lub organ ma obowiązek przyjąć dalsze przepisy wykonawcze dotyczące IOD zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku do wskazanego rozporządzenia,

ROZDZIAŁ 2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Artykuł 3 Powołanie, status oraz kwestie organizacyjne 1. Zarząd:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot i zakres regulacji 1. Niniejsza decyzja określa ogólne zasady implementacji rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w stosunku do Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W szczególności uzupełnia ona przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 dotyczące powołania oraz statusu IOD, jak również przepisy dotyczące jego zadań, obowiązków oraz uprawnień.

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

a) powołuje IOD spośród pracowników EBC posiadających staż zawodowy pozwalający na wypełnienie wymogów art. 24 rozporządzenia (WE) nr 45/2001;

b) ustala długość kadencji IOD, nie krótszą niż dwa lata i nie dłuższą niż pięć lat; oraz

c) rejestruje IOD u Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

4.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/65

2. Zarząd zapewnia możliwość wykonywania przez IOD jego zadań i obowiązków w sposób niezależny. Bez uszczerbku dla niezależności IOD: a) IOD podlega warunkom zatrudnienia EBC; b) dla celów administracyjnych IOD zostanie przypisany jednemu z obszarów działalności EBC (ECB business areas tj. jednej z dyrekcji lub dyrekcji generalnych EBC); oraz c) przed dokonaniem oceny wykonywania przez IOD jego zadań i obowiązków, osoby oceniające zasięgają opinii EIOD. 3. Właściwy administrator danych ma obowiązek zapewnić niezwłoczne powiadomienie IOD o: a) zdarzeniach wywołujących lub mogących wywołać skutki w zakresie ochrony danych; oraz b) wszelkich kontaktach z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w szczególności o kontaktach z EIOD.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 62 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustalająca na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1717) (1)

 • Dz. U. L116 - 59 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia piroksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1698) (1)

 • Dz. U. L116 - 34 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1681) (1)

 • Dz. U. L116 - 9 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547) (1)

 • Dz. U. L116 - 5 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r. zmieniające po raz 75. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L116 - 3 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących nasion

 • Dz. U. L116 - 1 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.