Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 9

Strona 1 z 18
4.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/275/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 3 ust. 5, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 8 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 97/78/WE przewiduje prowadzenie kontroli weterynaryjnych niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych roślin wprowadzanych na obszar Wspólnoty z państw trzecich.

(3)

Decyzja Komisji 2002/349/WE z dnia 26 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz produktów poddawanych badaniu w granicznych posterunkach kontroli na mocy dyrektywy Rady 97/78/WE (4) stanowi, że produkty pochodzenia zwierzęcego w niej wymienione mają podlegać kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej zgodnie z dyrektywą 97/78/WE.

(4)

Ponieważ kontrole weterynaryjne w punktach kontroli granicznej są przeprowadzane w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami służb celnych, jako podstawę wyboru partii produktów do kontroli należy w pierwszym rzędzie stosować wykaz produktów odnoszący się do Nomenklatury Scalonej („CN”) przewidzianej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5). Wykazy produktów zamieszczone w decyzji 2002/349/WE należy zatem zastąpić wykazem zamieszczonym w załączniku I do niniejszej decyzji.

Dyrektywa 91/496/EWG przewiduje przeprowadzanie przez państwa członkowskie zgodnie z tą dyrektywą kontroli weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt z państw trzecich wprowadzanych na obszar Wspólnoty.

(5)

W interesie racjonalności prawodawstwa Wspólnoty stosowne jest, aby wykaz w załączniku I do niniejszej decyzji obejmował również zwierzęta wprowadzane do Wspólnoty z państw trzecich.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(4) Dz.U. L 121 z 8.5.2002, str. 6. (5) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 301/2007 (Dz.U. L 81 z 22.3.2007, str. 11).

L 116/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2007

(6)

W celu ułatwienia prowadzenia kontroli przez właściwe władze w punktach kontroli granicznej wykaz w załączniku I do niniejszej decyzji powinien zawierać jak najdokładniejsze opisy zwierząt i produktów podlegających kontrolom weterynaryjnym na mocy dyrektywy 97/78/WE. Ponadto w przypadku niektórych kodów CN niniejsza decyzja przewiduje poddanie kontrolom weterynaryjnym jedynie niewielkiej części produktów objętych danym działem lub pozycją. W takich wypadkach w kolumnie 3 załacznika I do niniejszej decyzji powinno znajdować się odniesienie do właściwego kodu CN oraz szczegółowe określenie produktu, który ma podlegać kontrolom weterynaryjnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 116 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 64 z 20074.5.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1)

 • Dz. U. L116 - 62 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustalająca na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1717) (1)

 • Dz. U. L116 - 59 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia piroksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1698) (1)

 • Dz. U. L116 - 34 z 20074.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1681) (1)

 • Dz. U. L116 - 5 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r. zmieniające po raz 75. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L116 - 3 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących nasion

 • Dz. U. L116 - 1 z 20074.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2007 z dnia 3 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.