Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Republiki Włoskiej dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1823)

Data ogłoszenia:2007-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 18

L 118/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Republiki Włoskiej dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1823)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2007/313/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 102, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody nie powoduje jakiegokolwiek ryzyka zakłóceń konkurencji, jeśli będzie stosowany na tych samych warunkach wobec każdego konsorcjum lub podmiotu eksploatującego tego rodzaju urządzenia. Ponieważ środek ma charakter ogólny (gdyż obejmuje wszystkie dostawy na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody), nie przewiduje on żadnych wyjątków i zasadniczo nie ma zastosowania w stosunku do żadnych innych dostaw na potrzeby działalności handlowej, zawodowej lub innej działalności gospodarczej, nie istnieje ryzyko zakłóceń konkurencji. W związku z powyższym warunek określony w art. 102 dyrektywy 2006/112/WE jest spełniony i władzom włoskim należy udzielić upoważnienia do stosowania omawianego środka,

Pierwszym pismem, zarejestrowanym w Komisji dnia 3 października 2006 r., oraz pismem uzupełniającym, zarejestrowanym w Komisji dnia 22 stycznia 2007 r., władze włoskie poinformowały Komisję o zamiarze stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody, wykorzystywanych przez konsorcja prowadzące działalność w tym zakresie. Władze włoskie pragną stosować obniżoną stawkę (w wysokości 10 %) w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych przez wspomniane wyżej konsorcja do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody; konsorcja te są traktowane jako podmioty prawa publicznego odpowiedzialne zgodnie z prawem krajowym za konserwację i inne prace pomocnicze związane z odprowadzaniem wody. Najwyraźniej tego rodzaju prac nie wykonują we Włoszech żadne podobne istniejące lub mogące powstać podmioty. Zgodnie z art. 39 dyrektywy 2006/112/WE dostawa energii elektrycznej na końcowym etapie, tj. od sprzedawców i dystrybutorów do nabywców, jest opodatkowana w miejscu, w którym nabywca faktycznie wykorzystuje i konsumuje towary. Pozwala to zagwarantować, że dostawa podlega opodatkowaniu w państwie, w którym następuje faktyczna konsumpcja. Planowany środek w postaci stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Włochy zostają niniejszym upoważnione do stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń służących do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

(4) László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 23 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

 • Dz. U. L118 - 19 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830) (1)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy we Francji w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1821)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20078.5.2007

  Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 7 z 20078.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 5 z 20078.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L118 - 3 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Sacox 120 microGranulate” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.