Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

Data ogłoszenia:2007-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 23

8.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2007/315/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,


(5)

bieżenia rozprzestrzenianiu choroby w innych państwach członkowskich, konieczne jest uwzględnienie środków kontrolnych oraz oczekiwanie na wnioski dyskusji na temat przeglądu w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego oraz handlu z krajami trzecimi niektórymi rodzajami mięsa i produktami mięsnymi pochodzącymi od owiec i kóz. W związku z powyższym wysyłka z Cypru do innych państw członkowskich lub do krajów trzecich produktów pochodzących od owiec i kóz pozostaje zabroniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (2), zostało przyjęte z uwagi na wysoki poziom występowania trzęsawki wśród owiec i kóz na Cyprze. Określone w nim są pewne środki przejściowe, w tym zakaz wysyłki z Cypru do innych państw członkowskich lub do państw trzecich niektórych rodzajów mięsa i produktów mięsnych pochodzących od owiec i kóz. Rozporządzenie to obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2007 r. Wspólnotowe wyniki zwalczania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej (TSE) oraz program monitorujący na 2006 r. wskazują na to, że we Wspólnocie zdiagnozowano 2 579 przypadków TSE u owiec, z czego 865 na Cyprze oraz 531 przypadków TSE u kóz we Wspólnocie, z czego 461 na Cyprze. W ramach mapy drogowej w sprawie TSE (COM(2005) 322 wersja ostateczna) przyjętej dnia 15 lipca 2005 r. oraz zgodnie z programem prac SANCO w odniesieniu do TSE na lata 2006–2007 (SEC(2006) 1527) Komisja jest obecnie w trakcie przeprowadzania dyskusji z państwami członkowskimi na temat propozycji przeglądu obecnych środków stosowanych w przypadku stad dotkniętych TSE, w których wykluczono BSE. W związku ze stanem zdrowia pogłowia owiec i kóz na Cyprze w odniesieniu do trzęsawki owiec, w celu zapo-

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Cypr zapewnia, że świeże mięso, mięso mielone, wyroby mięsne oraz produkty mięsne, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), pochodzące od owiec i kóz, nie będą wysyłane do innych państw członkowskich i krajów trzecich. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 48.

(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 19 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830) (1)

 • Dz. U. L118 - 18 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Republiki Włoskiej dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1823)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy we Francji w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1821)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20078.5.2007

  Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 7 z 20078.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 5 z 20078.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L118 - 3 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Sacox 120 microGranulate” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.