Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania (1)

Data ogłoszenia:2007-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 5

8.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

z nimi środków do ustawodawstwa krajowego, należy umożliwić przedłużenie okresu stosowania dyrektywy 2004/6/WE do dnia 31 grudnia 2009 r.

Data 31 grudnia 2006 r. określona w art. 1 dyrektywy 2004/6/WE powoduje, iż konieczna jest niezwłoczna transpozycja niniejszej dyrektywy. W celu uniknięcia trudności w handlu produktami zawierającymi substancje wymienione w dyrektywie 2004/6/WE należy umożliwić stosowanie niniejszej dyrektywy od dnia 1 stycznia 2007 r. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Dyrektywa Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego (2) określa pewne kategorie substancji i dla każdej z nich wymienia substancje chemiczne, które mogą być stosowane przy wytwarzaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W czasie gdy przyjmowano dyrektywę 2001/15/WE, niektóre substancje chemiczne dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, będące w obrocie w niektórych państwach członkowskich, nie mogły zostać zawarte w załączniku do tej dyrektywy, ponieważ nie były jeszcze ocenione przez Naukowy Komitet ds. Żywności (SCF). Dyrektywa Komisji 2004/6/WE (3) stanowi, że zanim Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie zakończy do dnia 31 grudnia 2006 r. oceny tych substancji, państwa członkowskie mogą zezwalać w dalszym ciągu na obrót na swoim terytorium produktami zawierającymi te substancje, o ile spełnione są pewne warunki dotyczące bezpieczeństwa. Ukończenie ocen i związanych z nimi działań administracyjnych do dnia 31 grudnia 2006 r. nie było możliwe. Zatem, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w handlu przedmiotowymi środkami spożywczymi, należy przedłużyć stosowanie dyrektywy 2004/6/WE. Aby uwzględnić czas konieczny do ukończenia oceny tych substancji przez EFSA i na transpozycję związanych

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(2)

Artykuł 1 W art. 1 dyrektywy 2004/6/WE datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2009 r.”. Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 8 lipca 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

(4)

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 stycznia 2007 r.

(5)

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

(1) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 52 z 22.2.2001, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/34/WE (Dz.U. L 83 z 22.3.2006, str. 14). (3) Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 31.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

L 118/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2007

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 23 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

 • Dz. U. L118 - 19 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830) (1)

 • Dz. U. L118 - 18 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Republiki Włoskiej dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1823)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy we Francji w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1821)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20078.5.2007

  Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 7 z 20078.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 3 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Sacox 120 microGranulate” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.