Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 8 - Strona 4

Tytuł:

Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 8 - Strona 4

Strona 4 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/13

Artykuł 4 Przewodnictwo komitetu stowarzyszenia W art. 96 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „4. Komitetowi stowarzyszenia przewodniczą na przemian przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz przedstawiciel rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej”.

Rozdział II POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

2. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu odpowiednich procedur, o których mowa w poprzednim ustępie. Dokumenty zatwierdzające są składane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.


Artykuł 8 1. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

Artykuł 5 Dowody pochodzenia i współpraca administracyjna Wnioski o przeprowadzenie następczej weryfikacji dowodów pochodzenia wydanych na mocy umów preferencyjnych lub uzgodnień autonomicznych stosowanych pomiędzy Algierią i nowym państwem członkowskim mogą być przedstawine przez właściwe organy celne lub nowych państw członkowskich i są akceptowane przez te organy przez trzy lata od daty wydania danego dowodu pochodzenia.

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

2. Niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 września 2005 r.

Artykuł 9 Niniejszy protokół jest sporządzony w dwóch egzemplarzach w każdym z języków urzędowych Umawiających się Stron, przy czym wszystkie wersje językowe są autentyczne.

Artykuł 6 Niniejszy protokół stanowi integralną część układu eurośródziemnomorskiego. Artykuł 7 1. Niniejszy protokół jest zatwierdzany przez Wspólnotę i Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich oraz przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Artykuł 10 Tekst układu eurośródziemnomorskiego, w tym również załączników i protokołów, które stanowią jego integralną część, a także tekst Aktu końcowego oraz dołączonych do niego deklaracji zostają sporządzone w języku estońskim, węgierskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i czeskim; wszystkie wersje językowe są autentyczne. Teksty te zatwierdza Rada Stowarzyszenia.

L 118/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2007

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти април две хиляди и седма година Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de abril de dos mil siete. V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého dubna dva tisíce sedm. Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende april to tusind og syv. Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten April zweitausendsieben. Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες επτά. Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and seven. Fait ą Luxembourg, le vingt-quatre avril deux mille sept. Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro aprile duemilasette. Luksemburgā, pi tūkstoši septītā gada pdesmit ceturtajā aprīlī. Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kettőezer hetedik év április havának huszonnegyedik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u sebgħa Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste april tweeduizend zeven. Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego kwietnia roku dwa tysiące siódmego. Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Abril de dois mil e sete. Încheiat la Luxemburg la douăzeci și patru aprilie, anul două mii șapte. V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého apríla dvetisíssedem. V Luxembourgu, štiriindvajsetega aprila leta dva tisoč sedem. Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde april tjugohundrasju.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 8 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 23 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

 • Dz. U. L118 - 19 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830) (1)

 • Dz. U. L118 - 18 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Republiki Włoskiej dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1823)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy we Francji w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1821)

 • Dz. U. L118 - 7 z 20078.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 5 z 20078.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L118 - 3 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Sacox 120 microGranulate” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.