Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 1

9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,


poziomie zatrudnienia we Wspólnocie, zwłaszcza w niektórych obszarach wiejskich nowych państw członkowskich. Częściowe zawieszenie stawki celnej na aluminium niestopowe przyczyniłoby się zatem w pewnym zakresie do poprawy konkurencyjności MŚP, a tym samym do poprawy konkurencji na wspólnotowym rynku półwyrobów i gotowych wyrobów aluminiowych.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) używających nieobrobionego plastycznie aluminium niestopowego do produkcji półwyrobów i gotowych wyrobów przemysłowych. Ponadto sytuacja rynkowa w Unii Europejskiej uległa poważnej zmianie w następstwie przejmowania wspólnotowych przedsiębiorstw przez globalne holdingi przemysłowe oraz postępującej koncentracji producentów aluminium na rynku światowym. Jednocześnie nastąpił gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, stanowiącej istotny składnik kosztów produkcji aluminium niestopowego, a rozwój gospodarki światowej doprowadził do niedoboru podaży aluminium surowego.

Należy jednocześnie uwzględnić skutki zawieszenia stawki celnej dla zakładów produkujących aluminium niestopowe istniejących nadal na terytorium Wspólnoty oraz w państwach, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienia o taryfach preferencyjnych. Niemal wszystkie takie zakłady należą bezpośrednio lub pośrednio do dużych holdingów przemysłowych spoza Unii Europejskiej. Dostarczane bezcłowo aluminium produkowane w tych zakładach jest używane głównie do dalszego przetwarzania w spółkach powiązanych ze wspomnianymi holdingami. Tylko stosunkowo niewielka część dostarczanego bezcłowo aluminium niestopowego jest udostępniana niezależnym MŚP. Uwzględniając jednak stosunkowo wysoki poziom konwencyjnej stawki celnej, wynoszący 6 %, autonomiczne częściowe jej zawieszenie będzie miało wpływ zarówno na rentowność produkcji wspomnianych przedsiębiorstw, jak i na późniejsze przetwarzanie, ze względu na zwiększoną presję cenową na wyroby będące wynikiem takiego przetwarzania oraz na aluminium surowe sprzedawane na wolnym rynku niezależnym przedsiębiorstwom.

(2)

Czynniki te doprowadziły do znacznego wzrostu cen aluminium surowego oraz w poważnym stopniu uniemożliwiły niezależnym małym i średnim odbiorcom aluminium niestopowego bezcłowy zakup tego wyrobu. Konieczność zapłaty za podstawowy surowiec stawek celnych w wysokości 6 % zagraża zatem konkurencyjności takich przedsiębiorstw i stwarza niebezpieczeństwo, że znaczna ich część nie będzie w stanie utrzymać się na rynku.

(5)

W związku z przedstawioną sytuacją właściwe się zatem wydaje częściowe zawieszenie autonomicznej stawki celnej. Rozwiązanie takie umożliwi ograniczenie kosztów ponoszonych przez niezależne MŚP oraz przyczyni się do znacznego wzrostu ich konkurencyjności.

(6) (3)

Wyeliminowanie tych przedsiębiorstw z rynku wspólnotowego doprowadziłoby z pewnością do zmniejszenia konkurencji w zakresie półwyrobów aluminiowych na tym rynku. Ponadto odbiłoby się ono negatywnie na

Takie częściowe zawieszenie autonomicznej stawki celnej na nieobrobione plastycznie aluminium niestopowe stanowi rozwiązanie w należyty sposób uwzględniające interesy gospodarcze zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

L 119/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2007

(7)

Ze względu na ewentualne przyszłe zmiany sytuacji rynkowej w odniesieniu do nieobrobionego plastycznie aluminium niestopowego należy przewidzieć przeprowadzenie przeglądu trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Ze względu na fakt, że częściowe zawieszenie powinno dotyczyć wszystkich wyrobów objętych kodem CN 7601 10 00, oraz zważywszy na stały charakter tego zawieszenia, należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1),

w rozdziale 76, sekcja XV części drugiej (Tabela stawek celnych) otrzymuje brzmienie: „6 (*) ___________ (*) Autonomiczna stawka celna: 3.”. Artykuł 2 Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Rada, działając na podstawie wniosku Komisji, może zmienić 3 % autonomiczną stawkę celną na nieobrobione plastycznie aluminium niestopowe objęte kodem CN 7601 10 00. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 wpis w kolumnie 3, dotyczący kodu CN 7601 10 00

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 maja 2007 r. W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 301/2007 (Dz.U. L 81 z 22.3.2007, str. 11).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.