Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 2

Strona 2 z 10

a) Środki przyjęte w kwietniu 2004 r.

(18)

(10)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony, aby przedłożyły swoje uwagi dotyczące tych środków. Nie otrzymała żadnych uwag.

(19)

W dniu 14 kwietnia 2004 r. rząd Republiki Czeskiej przyjął uchwałę, na mocy której zapłaci spółce TŽ cenę kupna 1 250 CZK za akcję za 1 306 920 akcji spółki INH, które znajdują się w posiadaniu TŽ i które stanowią 10,54 % kapitału podstawowego spółki INH. W dniu 22 kwietnia 2004 r. ÚOHS podjął decyzję, iż ta transakcja nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Transakcja przebiegła pod koniec tego miesiąca.


(11)

W pismach z dnia 31 stycznia 2005 r., które zostały zarejestrowane dnia 1 lutego 2005 r., Republika Czeska odpowiedziała na niektóre pytania zawarte w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania dochodzeniowego.

(12)

Pismem z dnia 18 kwietnia 2005 r. Komisja zwróciła się o informacje dodatkowe, które zostały przekazane pismem z dnia 16 maja 2005 r., zarejestrowanym dnia 18 maja 2005 r.

(20)

W dniu 30 kwietnia 2004 r. ÚOHS zezwolił na udzielenie pomocy państwa na rzecz spółki TŽ w postaci przekazania dłużnych papierów wartościowych o całkowitej wartości nominalnej około 576,7 mln CZK (20 mln EUR) na projekty w zakresie środowiska naturalnego, badań naukowych i rozwoju, szkolenia i zamykania przedsiębiorstw w okresie 2004–2006. Częścią powyższej kwoty było wsparcie w wysokości 44 088 300 CZK (1,5 mln EUR) na projekty edukacyjne i 4 152 500 CZK (0,14 mln EUR) na zamknięcie przedsiębiorstwa.

b) Informacje o spółce

(13)

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się o kopie niektórych dokumentów cytowanych przez czeskie władze; kopie te zostały przesłane pismem z dnia 21 lipca 2005 r., zarejestrowanym w dniu 25 lipca 2005 r.

Spółka TŽ została sprywatyzowana w połowie lat 90., jej pełnej restrukturyzacji dokonano bez pomocy państwa.

(21)

(14)

W wiadomości elektronicznej z dnia 10 sierpnia 2005 r. władze czeskie poinformowały Komisję o nowych faktach.

Podstawowym przedmiotem działalności TŽ jest produkcja wyrobów hutniczych (stali) z zamkniętym cyklem produkcyjnym. Oprócz koksu, surówki i stali spółka produkuje w szczególności wyroby walcowane, tj. bloki, kęsiska płaskie, drągi stalowe, drut walcowany, stal do betonu, cienką, średnią i grubą stal profilową. Spółka TŽ jest także jedynym producentem szyn w Republice Czeskiej.

(15)

Pismem z dnia 28 września 2005 r. Komisja zwróciła się o dalsze informacje, które zostały przedłożone podczas spotkania z czeskimi organami w dniu 29 września 2005 r., oraz pismem z dnia 18 października 2005 r., które zostało zarejestrowane dnia 19 października 2005 r.

2. PRZYCZYNY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(22)

(16)

Pismem z dnia 15 grudnia 2005 r. Komisja zwróciła się o dalsze informacje, które zostały przedłożone w piśmie z dnia 20 marca 2006 r., zarejestrowanym dnia 21 marca 2006 r. W piśmie tym czeskie władze podały, że nie wypłacą pomocy na zamykanie przedsiębiorstw, ponieważ spółka TŽ zmieniła swoją strategię handlową.

(17)

Pismem z dnia 18 lipca 2006 r. Komisja zwróciła się o dalsze informacje, które zostały przedłożone w piśmie z dnia 16 sierpnia 2006 r.

Decyzja Komisji o rozpoczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego dotyczyła trzech środków przyjętych przez państwo na korzyść TŽ, a mianowicie kupna akcji, pomocy szkoleniowej i pomocy na zamykanie przedsiębiorstw. Pozostałe środki, na które przyznano pomoc (badania naukowe i rozwój oraz ochrona środowiska naturalnego), zostały zaopiniowane jako zgodne z odpowiednimi przepisami i nie są one przedmiotem W swojej decyzji obecnego postępowania (4). o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła wątpliwości, czy podane trzy środki podjęte przez Republikę Czeską przed przystąpieniem nie stanowią skrytego wsparcia restrukturyzacji TŽ, co byłoby sprzeczne z Protokołem nr 2 Traktatu o przystąpieniu z 2003 r. (dalej zwanym „Protokołem nr 2”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.