Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 3

Strona 3 z 10

(3) Patrz: przypis 1.

(4) Czeskie władze poinformowały Komisję pismem z dnia 20 marca 2006 r., że być może rozpatrzą zmiany tych projektów. Komisja jest świadoma, że zmiany te zostały oznajmione zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu.

9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/39

(23)

W związku z pomocą szkoleniową i na zamykanie przedsiębiorstw Komisja miała wątpliwości, czy pomoc państwa spełnia wszystkie wymagania odpowiednich przepisów Wspólnoty obowiązujących w okresie udzielenia pomocy (5). Dokumenty przedłożone przez Komisję w lutym i w marcu 2004 r. nie objaśniały celu i warunków tych dwóch środków stanowiących pomoc. Niejasne informacje podane w decyzjach ÚOHS uniemożliwiały sprawdzenie, czy pomoc ta została udzielona zgodnie z odpowiednimi przepisami.


(28)

Projekty edukacyjne, które miały być realizowane w latach 2004–2006, polegają na kompleksowym programie edukacyjnym rozdzielonym na wiele różnych kursów (rozwój osobisty, komunikacja, marketing, szkolenie w zakresie zarządzania, przeprowadzanie audytów, nowe technologie, inżynieria, jakość itd.). Całkowite, kwalifikowalne koszty tych projektów wynoszą […] (*) CZK. Całkowita pomoc wynosi 44 088 300 CZK (1,5 mln EUR).

(24)

W związku z kupnem akcji INH będących w posiadaniu TŽ Komisja miała wątpliwości, czy cena 1 250 CZK za akcję zapłacona przez państwo byłaby dla inwestora do przyjęcia w warunkach gospodarki rynkowej i czy nie stanowi ona pomocy na korzyść sprzedającego. W marcu 2004 r. czeska Komisja Papierów Wartościowych (KCP) zezwoliła mianowicie spółce INH na odkupienie własnych akcji notowanych na giełdzie za cenę 550 CZK. W swoim podaniu złożonym do KCP spółka INH uzasadniła proponowaną cenę specjalistyczną ekspertyzą. Komisja stwierdziła, że państwo nie wzięło pod uwagę o wiele niższej ceny zatwierdzonej przez KCP o kilka tygodni wcześniej i zgodziło się na zapłacenie ceny obliczonej przez jego własnego rzeczoznawcę – spółkę KPMG.

Pomoc na zamykanie przedsiębiorstw

(29)

W swoim piśmie z dnia 20 marca 2006 r. czeskie organy podały, że nie wypłacą pomocy na zamykanie przedsiębiorstw w wysokości 4 152 500 CZK (0,14 mln EUR), które mają pokryć część kosztów odstępnego dla pracowników obsługujących zamknięte piece, ponieważ spółka TŽ zmieniła swoją strategię handlową.

Kupno akcji INH należących do TŽ

(30)

(25)

Także nazwa uchwały rządu Republiki Czeskiej nr 1126 przyjętej w dniu 12 listopada 2003 r., w której stwierdza się, że dotyczy ona „dokończenia restrukturyzacji przemysłu stalowniczego – projekt rozwiązań dla spółki Třinecké železárny, a.s.”, spotęgowała wątpliwości Komisji.

(31)

Czeskie władze twierdzą, że nie uwzględniając ceny 550 CZK zatwierdzonej przez KCP, a następnie uzgadniając cenę ze sprzedającym – TŽ – tylko na podstawie zamówionej przez nich ekspertyzy rzeczoznawcy (ekspertyza KPMG) postępowały jako inwestor w warunkach gospodarki rynkowej. Na poparcie tego twierdzenia władze czeskie przedłożyły kilka argumentów, m.in. następujące.

(26)

Komisja zdecydowała się zatem przeprowadzić dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane trzy środki nie stanowią skrytego wsparcia restrukturyzacji dla producenta stali TŽ i czy w związku z tym nie są one sprzeczne z Protokołem nr 2.

Po pierwsze, oświadczają one, że inwestor w warunkach gospodarki rynkowej jest świadomy tego, że w interesie spółki (w tym przypadku INH) przy kupnie własnych akcji jest zapłacenie jak najniższej ceny. Dlatego podczas negocjacji o cenie akcji ze sprzedającym racjonalny inwestor uważa, że cena zaproponowana w ramach oferty odkupienia nie stanowi ceny rynkowej.

3. UWAGI REPUBLIKI CZESKIEJ Pomoc szkoleniowa

(27) (32)

Czeskie organy przedłożyły Komisji odpisy wszystkich projektów TŽ dotyczących szkolenia pracowników w okresie 2004–2006, które rozpatrywał ÚOHS i na podstawie których udzielono pomocy finansowej. Dalej szczegółowo wyjaśniły one wszystkie działania w ramach szkolenia ogólnego i szczególnego i podały, w jaki sposób pomoc szkoleniowa poprawi i podniesie poziom umiejętności pracowników spółki, a więc ich zdolność wykorzystania umiejętności zawodowych w odpowiedzi na nowe wyzwania rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.