Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 5

Strona 5 z 10

Ten indeks jest wynikiem ilorazu ceny za akcję i zysku netto na akcję. Na podstawie zysku netto spółki INH za 2003 r., który można było oszacować na początku 2004 r., kiedy transakcja została wykonana, indeks P/E wynosił 1,25 przy cenie za akcję 550 CZK. Cena za akcję równa 1 250 CZK daje indeks P/E równy 2,8; wartość ta jest zbliżona do dolnej granicy indeksu P/E, który można obserwować u producentów stali notowanych na giełdzie. Innymi słowy cena obliczona przez rzeczoznawcę spółki INH odpowiadała bardzo niskiej wycenie spółki, niezgodnej z oceną przedsiębiorstw działających w danym okresie w branży stalowniczej przez rynki finansowe.


Ostatnie zdanie pkt 6 Protokołu nr 2 zabrania udzielania czeskiemu przemysłowi stalowniczemu wszelkiej innej pomocy dla celów restrukturyzacji. W tym celu pkt 20 daje Komisji prawo do podejmowania „odpowiednich środków, na mocy których każda spółka będzie zobowiązana do zwrotu pomocy otrzymanej z naruszeniem warunków ustanowionych w niniejszym protokole”, w przypadku gdy proces monitorowania restrukturyzacji wykaże naruszenie warunków poprzez udzielenie „dodatkowej niezgodnej pomocy państwa na rzecz hutnictwa i spółek objętych pomocą w szczególności”.

(40)

(35)

Na zakończenie czeskie władze stwierdzają, że publiczna oferta spółki INH dotycząca odkupienia należących do niej akcji za cenę 550 CZK nie została w znacznej mierze przyjęta. Większość wymienionych inwestorów zdecydowała się nie sprzedawać swych akcji za tę cenę. Kilku z nich nawet złożyło zażalenia dotyczące rzekomego naruszania ich praw.

Okres przejściowy dla udzielania pomocy na restrukturalizację czeskiemu przemysłowi stalowniczemu zgodnie z Układem o stowarzyszeniu został przedłużony przez Radę do 31 grudnia 2006 r. To postanowienie uznano w Protokole nr 2. Aby było możliwe spełnienie tego celu, protokół dotyczy okresu przed przystąpieniem i po nim. Dokładniej mówiąc, układ zezwolił na ograniczoną kwotę wparcia na restrukturalizację na lata 1997–2003, a zakazało jakąkolwiek inną pomoc dla celów restrukturyzacji czeskiemu przemysłowi stalowniczemu w latach 1997–2006. Pod tym względem wyraźnie różni się od innych postanowień Traktatu o przystąpieniu z 2003 r., np. od tymczasowego mechanizmu ustanowionego w załączniku IV („istniejąca pomoc”), które dotyczy tylko pomocy państwa udzielonej przed przystąpieniem, jeżeli jest „nadal ważna” po dacie przystąpienia. Na Protokół nr 2 nie można więc patrzeć jako na lex specialis, które w zakresie, którego dotyczy, zastępuje jakiekolwiek inne postanowienie wspomnianego Traktatu o przystąpieniu.

9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/41

(41)

W wyniku tego, aczkolwiek art. 87 i 88 Traktatu WE zazwyczaj nie dotyczyłyby pomocy udzielonej przed przystąpieniem, które nie ma zastosowania po przystąpieniu, postanowienia Protokołu nr 2 rozszerzają kontrolę pomocy państwa zgodnie z Traktatem WE na wszelką pomoc udzieloną przed przystąpieniem w celu restrukturyzacji czeskiego przemysłu stalowniczego w latach 1997–2006.

finansowane przez państwo lub ze środków państwowych. Te dodatkowe środki finansowe mogą naruszyć konkurencję gospodarczą we Wspólnocie, przez to, że dają TŽ przewagę nad konkurencją, która nie otrzymuje pomocy. Ponadto handel między państwami członkowskimi w branży stalownictwa, w którym TŽ jest istotnym graczem, jest znaczny, więc pomoc zakłóci prawdopodobnie handel między państwami członkowskimi.

(42)

Protokół nr 2 nie odnosi się do innych środków pomocy państwa udzielonej czeskiemu przemysłowi stalowniczemu dla specjalnych celów, które można określić za zgodne z innych powodów, np. do pomocy na rzecz badań naukowych i rozwoju, pomocy na ochronę środowiska naturalnego, szkolenie, zamykanie przedsiębiorstw itd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.