Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 6

Strona 6 z 10

Te środki pomocy nie należą do zakresu art. 87 i 88, o ile zostały udzielone przed przystąpieniem, a po przystąpieniu nie są ważne. W każdym razie protokół nie ogranicza możliwości udzielania czeskim spółkom stalowniczym innego rodzaju pomocy zgodnej z prawem Wspólnoty. Oczywiście nie ogranicza możliwości przyjmowania środków, które nie są kwalifikowane jako pomoc, na przykład wkładu kapitałowego zgodnego z zasadami prywatnych inwestycji w warunkach gospodarki rynkowej. Z drugiej strony środki, które dotyczą czeskich spółek stalowniczych, stanowiące pomoc finansową, której nie można uważać za zgodną ze wspólnym rynkiem ze względu na inne przepisy, są uważane za pomoc na restrukturyzację – ze względu na uzupełniający charakter tej kwalifikacji – lub w każdym razie za pomoc związaną z restrukturalizacją czeskiego stalownictwa, a więc dotyczy ich Protokół nr 2.


Pomoc na zamykanie przedsiębiorstw

(45)

Czeskie organy nie wypłacą TŽ pomocy na zamknięcie przedsiębiorstwa, które obejmuje część odstępnego dla pracowników zamkniętego pieca, ponieważ spółka TŽ zmieniła swoją strategię handlową. Spółka nie otrzyma więc dotacji w wysokości 4 152 500 CZK (0,146 mln EUR), która została jej obiecana zgodnie z warunkami. Ten środek czeskich organów jest więc bezprzedmiotowy.

Kupno akcji INH znajdujących się w posiadaniu TŽ

(46)

Komisja oceni w kolejności, w jakiej pojawiają się w poprzednim rozdziale „Uwagi Republiki Czeskiej”, fakty przedłożone przez czeskie władze w celu udowodnienia ich twierdzenia, że postępowały jak inwestor w warunkach gospodarki rynkowej (7), ponieważ w negocjacjach ze sprzedającym nie uwzględniły ceny 550 CZK przedłożonej przez INH i zatwierdzonej przez KCP.

(43)

Komisja może więc zgodnie ze swoją normalną praktyką i z pkt 20 Protokołu nr 2 ocenić środki w drodze formalnego postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, w przypadku gdy ma wątpliwości, czy czeskie władze udzieliły spółkom stalowniczym pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem z innego powodu, niż restrukturalizacja, i czy Republika Czeska przestrzega Protokołu nr 2. Zastosowane zostanie także rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. określające przepisy wykonawcze dotyczące art. 93 (6).

(47)

4.2. Istnienie pomocy Pomoc szkoleniowa

(44)

Subwencje na szkolenie na rzecz TŽ stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Są

Komisja uznaje pierwsze twierdzenie czeskich organów, że w warunkach gospodarki rynkowej inwestor i sprzedający wiedzą, że interesem spółki (tj. w tym przypadku INH) przy odkupieniu własnych akcji jest zapłacić jak najniższą cenę. Dlatego podczas negocjacji o cenie akcji racjonalny inwestor i sprzedający będą ostrożnie podchodzić do zaproponowanej ceny w ramach oferty dotyczącej odkupienia. Będą ją uważać za odzwierciedlenie wartości rynkowej tylko, jeżeli cena ta będzie poparta innymi faktami. Na przykład, jeżeli oferta dotycząca kupna zostanie zakończona i spotka się z przychylnym przyjęciem inwestorów, a więc znaczna część inwestorów będzie skłonna sprzedać swoje akcje za tę cenę, to inwestor w warunkach gospodarki rynkowej zazwyczaj weźmie ją pod uwagę. W tym przypadku w czasie przeprowadzenia transakcji oferta dotycząca kupna była jednak stale otwarta, a brak było jakichkolwiek informacji wskazujących na sukces.

(6) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(7) Zasada inwestora w warunkach gospodarki rynkowej jest już od dawna uznawana przez Trybunał Sprawiedliwości, patrz np.: orzeczenie ETS z dnia 21 marca 1991 r., sprawa Alfa Romeo, C-305/89, Zb.Orz. [1991], str. I-603 (pkt 19 i kolejne).

L 119/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

    Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

  • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

    Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

  • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

    Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

  • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

    Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

    Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

  • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

    Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

  • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

  • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

  • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

  • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

  • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

  • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.