Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 7

Strona 7 z 10

(48)

Jeżeli chodzi o drugie twierdzenie czeskich organów, Komisja podkreśla, że należy ocenić specyfikę tego przypadku. Po pierwsze, na giełdzie nie było ceny, którą można byłoby użyć jako jednoznacznego i niepodważalnego odnośnika do ceny rynkowej spółki (8). Aby możliwa była ocena spółki, należało określić prognozy przyszłych przepływów pieniężnych lub dywidend, a później obliczyć ich obecną wartość. Po drugie, oceniana spółka przechodziła obszerną reorganizację. Państwo sprzedało spółkę, którą do niedawna kontrolowało, dużej prywatnej grupie stalowniczej. Ta zobowiązała się spółkę modernizować i wykonać znaczące inwestycje. Ze względu na tę dramatyczną zmianę w spółce i w jej zarządzaniu nie należało traktować wyników finansowych z przeszłości za niezawodną wskazówkę dotyczącą przyszłych wyników przedsiębiorstwa. Prognozy przyszłych przepływów pieniężnych lub dywidend nie należało oprzeć na dotychczasowym prognozowanym rozwoju. Na koniec można powiedzieć, że ocena spółki była zależna od prognoz, dla których nie było można użyć żadnej niepodważalnej podstawy. Komisja zgadza się, że w tych specyficznych okolicznościach nie można z faktu, że cena zaproponowana przez INH została wsparta ekspertyzą rzeczoznawcy i zatwierdzona przez KCP, wnioskować, że stanowiła ona wartość rynkową akcji:


na czynnikach, takich jak cena akcji na giełdzie lub ubiegłe dane finansowe, które KCP może formalnie sprawdzić. Komisja nadmienia, że z informacji przedłożonych przez czeskie władze wypływa, że jeżeli specjalistyczna ocena nie zawiera żadnych błędów i nieścisłości, KCP nie może jej rzeczywiście odrzucić tylko z tego powodu, że opierają się na „konserwatywnych” hipotezach, prowadzących do obniżenia szacowanej ceny akcji.

(49)

Komisja uznaje trzeci argument przedłożony przez czeskie organy, a mianowicie, że inwestor w warunkach gospodarki rynkowej uznałby poprzednie dwukrotne odrzucenie KCP za potwierdzenie przesłanki, że spółki INH i LNM (większościowy akcjonariusz INH, który jest motorem tej operacji, ponieważ zyskuje od INH odkupione przez tę firmę akcje) próbowały obniżyć wartość spółki INH, aby za akcje, które zamierzały odkupić, zapłacić jak najniższą cenę.

(50)

a) Komisja uznaje, że w związku z ekspertyzą rzeczoznawcy inwestor w warunkach gospodarki rynkowej i sprzedający wiedzą, że fachowego rzeczoznawcę wybrała i opłaca spółka INH. Ze względu na fakt, że ocenę spółki INH można było oprzeć tylko na hipotezach dotyczących przyszłego rozwoju, trudnych do sprawdzenia ze względu na niedawną prywatyzację, a nie na danych możliwych do sprawdzenia, wynajęty konsultant może postawić ostrożną hipotezę o przyszłym rozwoju, aby uzyskać cenę oczekiwaną przez zlecającą spółkę i zabezpieczyć się przed popełnieniem jakiegokolwiek formalnego błędu i podważeniem swojej opinii. Komisja zakłada, że prognozy przedstawione przez fachowego rzeczoznawcę wybranego przez INH były rzeczywiście ostrożne (patrz poniżej);

b) Na podstawie informacji przedłożonych przez czeskie organy Komisja stwierdziła, że KCP nie wykonała własnej analizy wartości akcji, która zastępowałaby ekspertyzę rzeczoznawcy przedłożoną przez INH. KCP zdecydowała tylko, czy spełnione zostały wszystkie przepisowe wymogi w zakresie złożenia oferty dotyczącej odkupienia akcji spółki i fachowej oceny. W tym przypadku Komisja stwierdziła, że ocena musiała opierać się na hipotezach o rozwoju spółki, która przechodziła dramatyczne zmiany, a nie

(8) W decyzji o wszczęciu Komisja uznaje, że aczkolwiek cena na giełdzie jest zazwyczaj najlepszym wskaźnikiem wartości akcji, cena akcji INH, którą można było obserwować na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, nie jest niezawodnym wskaźnikiem wartości 10 % uczestnictwa majątkowego w kapitale INH. Statystyki miesięczne i roczne rzeczywiście wskazują, że wartość handlu jest bardzo niska. Cena na giełdzie nie jest więc wynikiem interakcji większej liczby znaczących inwestorów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.