Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 8

Strona 8 z 10

Jeżeli chodzi o czwarty argument czeskich organów, Komisja stwierdziła, że w czasie przygotowania fachowych ekspertyz zamówionych przez INH i państwo w pierwszym kwartale 2004 r. zysk INH za cały 2003 r. nie był jeszcze znany, niemniej jednak można go było oszacować na podstawie wyników za pierwszy kwartał, które już były znane. Szacunki zysku netto za cały 2003 r. podane w obu ekspertyzach są więc podobne. Indeks P/E obliczony na podstawie zysku netto przewidywanego na 2003 r. i ceny za akcję równej 550 CZK wynosi około 1,5. (Czeskie władze obliczyły, że indeks P/E wynosi 1,25 na podstawie rzeczywistego zysku, który w tym czasie nie był znany, a który był w końcu większy, aniżeli prognozowali obaj rzeczoznawcy). Druga wartość jest bardzo niska. Inwestor w warunkach gospodarki rynkowej ocenia spółkę tak nisko tylko w przypadku, jeżeli oczekuje wyjątkowo niesprzyjającego rozwoju dochodów netto w przyszłości. Komisja sprawdziła, że rzeczoznawca wynajęty przez INH rzeczywiście przewiduje, że zysk netto osiągnięty w 2003 r. jest wyjątkowy i zakłada, że zyski w przyszłych latach obniżą się o dwie trzecie. Innymi słowy rzeczoznawca zakłada, że w następnych latach po 2003 r. nastąpi niemal zupełny powrót do poziomu zysku z 2002 r. (0,9 mld CZK), kiedy spółka INH była źle zarządzana i niedoinwestowana w wyniku tego, że jej właścicielem było państwo. Rzeczoznawca przewiduje mały wzrost obrotów i niewielkie zmniejszenie kosztów. Komisja stwierdziła, że specjalistyczna ocena wyraźnie nie wyjaśnia, dlaczego spółka LNM, która przejęła kontrolę nad INH na początku 2003 r., nie byłaby w stanie restrukturyzować przedsiębiorstwa, obniżyć kosztów eksploatacyjnych i kosztów na wejścia, rozwinąć bardziej zyskowną produkcję i stosunki handlowe. W porównaniu z tym cena 1 250 CZK obliczona przez rzeczoznawcę wynajętego przez państwo, spółkę KPMG, daje indeks P/E 3–3,5. To znaczy na dolnej granicy zakresu indeksu P/E, który można było w tym czasie obserwować na rynkach finansowych dla wyrobów stalowych. W tym niskim indeksie odbija się ostrożna


9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/43

prognoza rozwoju zysku. KPMG przewiduje więc (ograniczony) spadek zysku po 2003 r. KPMG dlatego uznaje, tak samo jako fachowy rzeczoznawca wynajęty przez INH, że sytuacja na rynku stali w 2003 r. jest dobra, a jej charakter jest cykliczny. KPMG także jednak przewiduje, że pod kontrolą LNM kontynuowana będzie restrukturalizacja eksploatacyjna byłej spółki państwowej, że w wyniku integracji z dużą grupą stalowniczą zostaną znalezione tańsze źródła wejść, a produkcja przeorientuje się na wyroby o wyższej wartości dodanej. Na koniec Komisja zgadza się, że inwestor w warunkach gospodarki rynkowej uważałby cenę 550 CZK za zaniżoną, ponieważ odpowiada wyjątkowo niskiemu indeksowi P/E, czego nie można w przekonujący sposób uzasadnić ze względu na wzrost wydajności finansowej spółki przewidywany po jej prywatyzacji i w związku z inwestycjami i programem restrukturyzacyjnym rozpoczętym przez jej nowego prywatnego akcjonariusza.

pozostała w dużym stopniu bez odpowiedzi, Komisja uznaje, że w czasie analizowanej transakcji nie wyszło to jeszcze na jaw, i stwierdza w związku z tym, że fakt ten nie może stanowić wytłumaczenia, dlaczego państwo nie wzięło pod uwagę proponowanej ceny.

4.3. Połączenie pomocy

(53)

Jak wyjaśniono w motywie 42 i 43 uzasadnienia, Komisja musi ocenić zgodność środka ocenianego jako pomoc państwa z obowiązującymi rozporządzeniami, aby zagwarantować, że nie stanowi on pomocy na rzecz restrukturyzacji, która jest zabroniona na mocy Protokołu nr 2.

(54) (51)

Komisja doszła do wniosku, że kombinacja czterech poprzednich czynników umożliwia wyjaśnienie, dlaczego w czasie dokonanego przez państwo zakupu inwestor w warunkach gospodarki rynkowej nie mógł brać poważnie pod uwagę ceny 550 CZK zaproponowanej przez INH i zatwierdzonej przez KCP oraz dlaczego nie mógł przedstawić w czasie negocjacji takich argumentów, które zmusiłyby sprzedającego do obniżenia ceny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.