Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 49

Strona 1 z 2
9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/322/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zwierząt lub dla środowiska, może ono tymczasowo ograniczyć stosowanie i/lub sprzedaż tego środka lub zakazać jego stosowania i/lub sprzedaży na swoim terytorium. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Komisję oraz inne państwa członkowskie, a także uzasadnia swoją decyzję.


uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z otrzymanymi informacjami Republika Czeska, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Austria, Polska, Szwecja i Zjednoczone Królestwo zawiesiły już stosowanie na wolnym powietrzu produktów zawierających tolylfluanid. Artykuł 11 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że decyzję w tej sprawie podejmuje się na szczeblu Wspólnoty. W tym przypadku konieczne jest pilne podjęcie działań dla zagwarantowania, że stosowanie środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid nie spowoduje skażenia wody pitnej. Problem nie ogranicza się do jednego państwa członkowskiego, ponieważ skutki skażenia wód gruntowych lub wody pitnej mogą rozprzestrzeniać się przez granice państwowe. Jak stwierdzono w motywie dziewiątym dyrektywy 91/414/EWG, jej celem jest wysoki poziom ochrony zdrowia, wód gruntowych i środowiska. W piątym motywie tej samej dyrektywy jest mowa o tym, że jej celem jest również zapobieganie istnieniu niepotrzebnych barier w handlu. Jednostronne środki wprowadzane przez państwa członkowskie mogą prowadzić do różnic w poziomach ochrony, a także utrudniać handel środkami ochrony roślin. W związku z tym konieczne jest przyjęcie środków na szczeblu Wspólnoty. W tym przypadku umieszczanie ostrzeżeń na etykiecie nie jest wystarczającym środkiem ochrony zdrowia człowieka.

(1)

Tolylfluanid jest substancją czynną, włączoną do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG na mocy dyrektywy Komisji 2006/6/WE (2).

(7)

(2)

W dniu 23 lutego 2007 r. Niemcy poinformowały Komisję o odkrytym niedawno fakcie, że tolylfluanid może mieć nieoczekiwany wpływ na wodę pitną. Otóż stosowanie środka ochrony roślin o nazwie „Euparen M WG”, zawierającego tolylfluanid, prowadzi do wytworzenia się metabolitu tolylfluanidu, mianowicie dimetylosulfamidu, który może znaleźć się w glebie, wodach gruntowych i wodach powierzchniowych. W toku standardowego uzdatniania wody do picia (ozonowanie) metabolit ten przekształca się w nitrozoaminę (NDMA), która jest szkodliwa dla zdrowia.

(3)

Inne substancje czynne o podobnej do tolylfluanidu strukturze cząsteczkowej mogą przechodzić ten sam proces rozkładu.

(8)

(4)

Nitrozoaminy są substancjami, w których przypadku podejrzewa się lub potwierdzono wpływ genotoksyczny i rakotwórczy, w związku z czym należy unikać ich obecności w wodzie pitnej.

(9)

(5)

Artykuł 11 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że jeśli państwo członkowskie ma uzasadnione powody do przypuszczeń, że środek, który został dopuszczony do obrotu lub który to państwo jest zobowiązane dopuścić na mocy art. 10, stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/25/WE (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 34). (2) Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21.

Należy zgromadzić dodatkowe informacje, które umożliwią Komisji, w razie potrzeby, przegląd dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do tolylfluanidu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.