Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 9

2. Ceny progowe, określone w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, są cenami przedstawionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(5) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 119/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2007

3. Do celów niniejszego rozporządzenia cena reprezentatywna oznacza cenę ustaloną zgodnie z art. 2. Artykuł 2 1. Ceny reprezentatywne, określone w art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, ustanowiono, uwzględniając w szczególności: a) ceny pobierane na rynkach państw trzecich; b) ceny oferowane na bazie franco granica; c) ceny pobierane od produktów przywożonych na różnych etapach wprowadzania do obrotu we Wspólnocie. 2. Ceny reprezentatywne są ustalane przez Komisję. Pozostają w mocy do czasu wprowadzenia zmian. 3. Dodatkowe opłaty celne stosowane zgodnie z art. 4 ust. 3 są wyznaczane przez Komisję w tym samym czasie, co ceny reprezentatywne. Artykuł 3 W przypadku gdy różnica między ceną progową a ceną importową, która ma być brana pod uwagę przy ustanawianiu dodatkowej opłaty celnej zgodnie z art. 4 ust. 1 lub 3, zwaną dalej „ceną importową”: a) nie przekracza o 10 % ceny progowej, dodatkowa opłata celna wynosi zero; b) jest większa niż 10 %, ale nie większa niż 40 % ceny progowej, dodatkowa opłata celna wynosi 30 % kwoty przekraczającej 10 %; c) jest większa niż 40 %, ale nie większa niż 60 % ceny progowej, dodatkowa opłata celna wynosi 50 % kwoty przekraczającej 40 %, plus dodatkowa opłata celna, określona w lit. b); d) jest większa niż 60 %, ale nie większa niż 75 % ceny progowej, dodatkowa opłata celna wynosi 70 % kwoty przekraczającej 60 % plus dodatkowa opłata celna, określona w lit. b) i c); e) jest większa niż 75 % ceny progowej, dodatkowa opłata celna wynosi 90 % kwoty przekraczającej 75 %, plus dodatkowe opłaty celne, określone w lit. b), c) i d). Obliczenia, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) do e), wykonywane są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku I.


Artykuł 4 1. Importer może na żądanie, w celu ustalenia dodatkowej opłaty celnej, stosować cenę importową cif danej przesyłki, w przypadku gdy jest ona wyższa niż stosowana cena reprezentatywna, określona w art. 2 ust. 2. Stosowanie ceny przywozowej cif danej przesyłki dla ustalenia dodatkowej opłaty jest uwarunkowane przedstawieniem przez zainteresowaną stronę właściwym władzom importera państwa członkowskiego, co najmniej następującej dokumentacji dowodowej: a) kontraktu zakupu lub innego równoważnego dowodu; b) umowy ubezpieczenia; c) faktury; d) umowy transportu (gdy zachodzi taka potrzeba); e) świadectwa pochodzenia; f) w przypadku transportu morskiego – listu przewozowego. 2. W przypadku określonym w ust. 1 przywożący musi dostarczyć zabezpieczenie równe kwocie dodatkowych opłat celnych, które zapłaciłby, jeśli byłyby obliczone na podstawie reprezentatywnej ceny stosowanej dla danego produktu. Importer ma jeden miesiąc od momentu sprzedaży danych produktów, w terminie czterech miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia o swobodnym obrocie, na udowodnienie, że przesyłka podąża zgodnie z takimi warunkami, jakie potwierdza prawdziwość cen, określonych w ust. 1. Niepowodzenie w zastosowaniu jednego lub drugiego z wyżej wymienionych terminów pociąga za sobą utratę dostarczonego zabezpieczenia. Jednakże czteromiesięczny termin może zostać przedłużony przez właściwe władze o maksymalnie trzy miesiące na prośbę przywożącego, pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia. Zabezpieczenie zostaje zwolnione pod warunkiem, że dowód spełnienia warunków rozdysponowania został przekazany władzom celnym. Jeśli nie, zabezpieczenie przepada w formie zapłaty dodatkowych opłat celnych. Jeśli podczas weryfikacji właściwe władze stwierdzą, że warunki niniejszego artykułu nie zostały spełnione, odzyskują należne cła zgodnie z art. 220 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Przy ustalaniu wysokości ceł odzyskanych lub pozostających do odzyskania bierze się pod uwagę odsetki bieżące od dnia wprowadzenia towarów do swobodnego obrotu, aż do dnia ich odzyskania. Stosowana stopa procentowa jest tą, która obowiązuje dla operacji odzyskiwania zgodnie z prawem krajowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.